Matthew 28:1-20

28  Bihaen long Sabbath, long first day long week,* Mary Magʹda·lene and nara Mary kam for lukim cave wea body bilong Jesus hem stap, taem hem no daylaet gud yet.  Wanfala big earthquake hem kasem ples hia bikos angel bilong Jehovah hem kam daon from heven and go long datfala cave. Hem aotem ston wea olketa satem long hem, and hem sidaon antap long ston hia.  Lukluk bilong hem shaen olsem laetning, and kaleko bilong hem barava white fogud.  Datwan hem mekem olketa security barava fraet tumas gogo olketa no savve duim eni samting nao.  Bat datfala angel sei olsem long olketa woman hia: “Iufala no fraet. Mi savve iufala lukaotem Jesus wea olketa nilam hem long post.  Hem no stap long hia nao. Olsem hemseleva talem, hem laef bak finis. Iufala kam lukim ples wea olketa putim body bilong hem.  Iufala go kwiktaem and talem olketa disaepol bilong hem, hem laef bak nao. Hem bae go firstaem long iufala long Galʹi·lee and taem iufala go long there iufala bae lukim hem. Diswan nao mi kam for talem long iufala.”  Olketa hia fraet, bat nomata olsem, olketa hapi fogud. Then nomoa olketa lusim datfala cave and hariap go for talem diswan long olketa disaepol bilong hem.  Seknomoa Jesus long there nao and hem sei: “Morning olketa!” Olketa go baodaon long hem and holem leg bilong hem. 10  Jesus sei long olketa: “Iufala no fraet! Go talem olketa brata* bilong mi for go long Galʹi·lee and bae olketa lukim mi long there.” 11  Taem olketa wakabaot go, samfala man wea duim security go long taon and talem evri samting wea happen long olketa hed priest. 12  Bihaen olketa hia hipap tugeta for story witim olketa bigman, olketa givim staka silver coin long olketa soldia 13  and talem olketa for sei olsem long pipol, ‘Olketa disaepol bilong hem kam long naet and stealim body bilong hem taem mifala sleep.’ 14  Olketa sei tu, ‘Sapos Pilate herem diswan iufala no wari, mifala bae story witim hem.’ 15  So olketa tekem nao olketa silver coin hia and duim wanem olketa talem olketa for duim. Kam kasem distaem, olketa Jew savve long datfala story. 16  Elevenfala disaepol go long Galʹi·lee long datfala maunten wea Jesus talem olketa for go meetim hem. 17  Taem olketa lukim hem olketa baodaon long hem, bat samfala daotem sapos datfala man hem Jesus. 18  Jesus kam long olketa and sei: “God givim paoa long mi ovarem evri samting long heven and earth. 19  So iufala go and teachim pipol long evri kantri for kamap disaepol bilong mi. Baptaesim olketa hia long nem bilong Dadi and bilong Son and bilong holy spirit.* 20  Teachim olketa for followim evri samting wea mi laekem iufala for duim. Bae mi stap witim iufala go kasem taem wea world* hem finis.”

Olketa footnote

Long kalenda distaem, disfala day hem Sunday. Olketa Jew ting long diswan olsem first day long week.
Or, “olketa disaepol.”
Long Greek languis hem sei, “pneuʹma.” Lukim Appendix 7B.
Lukim “World” long dictionary long Appendix 15.