Matthew 13:1-58

13  Long sem day, Jesus lusim datfala haos and go sidaon long saedsea.  Staka pipol kam long hem, so hem sidaon insaed wanfala boat and pipol hia standap long sandbis.  Hem iusim olketa tokpiksa for storyim plande samting long olketa. Hem sei: “Wanfala man hem go for plantim olketa seed.  Taem hem torowem olketa seed long graon, samfala foldaon long road and olketa bird kam and kaikaim.  Olketa nara seed foldaon long ples wea graon hem nating deep nomoa bikos hem stap antap long bigfala ston. Kwiktaem nomoa olketa seed hia grow bikos graon hem no deep.  Bat taem sun kamap olketa dae nao bikos hem hot tumas and olketa rut no go daon deep insaed graon.  Olketa nara seed foldaon long ples wea garem nila grass, and nila grass hia hem grow big and stopem olketa for no grow gud.  Bat olketa narawan foldaon long gudfala graon and garem frut. Samfala garem handred frut, olketa narawan sixti, and samfala moa thirti.  Man wea willing for lisin mas herehere kam.” 10  So olketa disaepol kam long Jesus and ask olsem: “Why nao iu iusim olketa tokpiksa taem iu story long olketa?” 11  Hem sei: “God letem iufala for minim olketa holy secret abaotem Kingdom bilong hem,* bat hem no letem olketa hia for minim datwan. 12  Eniwan wea minim samting bae minim moa samting, gogo bae hem minim staka samting. Bat eniwan wea no minim samting, nomata lelebet samting wea hem minim bat God bae aotem datwan tu. 13  Dastawe mi iusim olketa tokpiksa taem mi story long olketa, bikos olketa lukluk, bat olketa no luksavve nomoa, and olketa herehere, bat olketa no heresavve, and olketa no minim tu. 14  Samting wea profesi bilong Isaiah talem abaotem olketa hem kamap tru. Hem sei: ‘Iufala bae herem samting bat bae no minim datwan, and iufala bae lukim samting bat bae no minim datwan tu. 15  Tingting bilong pipol hia hem sat nao. Olketa herem samting bat no followim datwan. Olketa satem eye bilong olketa and satem ear bilong olketa mekem olketa no lukim or herem eni samting. From datwan olketa no minim wanem nao olketa mas duim, dastawe olketa no kam bak long mi for mi healim olketa.’ 16  “Bat iufala hapi bikos eye and ear bilong iufala hem lukim and herem samting. 17  Mi talem iufala tru samting: Plande profet and plande long olketa gudfala man laekem tumas for lukim olketa samting wea iufala lukim and herem olketa samting wea iufala herem, bat olketa no savve lukim and herem olketa samting hia. 18  “So iufala lisin moa long datfala tokpiksa abaotem man wea plantim seed. 19  Taem man herem message abaotem Kingdom bat hem no minim datwan, Satan* hem kam and tekaotem datfala message from heart bilong hem. Diswan nao hem seed wea foldaon long road. 20  Datfala seed wea foldaon long graon wea stap antap long bigfala ston, hem man wea semtaem hem herem message abaotem Kingdom, hem hapi for kasem datwan. 21  Bat datfala message hem no kasem heart bilong hem. So hem gohed for lelebet taem nomoa, bat taem datfala message mekem pipol for spoelem hem or for kasem hard taem, semtaem nomoa hem bakslaed nao. 22  Datfala seed wea foldaon long ples wea garem nila grass, hem man wea herem message abaotem Kingdom, bat olketa samting long laef wea man savve wari abaotem, and riches wea savve switim man hem satem datfala message, gogo hem no garem eni frut nao. 23  Datfala seed wea foldaon long gudfala graon, hem man wea herem message abaotem Kingdom and wea minim datwan. Man hia barava duim samting followim datfala message, wea datwan hem olsem wei for hem garem frut. Samfala man olsem savve garem handred frut, olketa narawan sixti, and samfala moa thirti.” 24  Hem talem narafala tokpiksa long olketa. Hem sei: “Kingdom bilong God hem olsem wanfala man wea plantim olketa gudfala seed long planteison bilong hem. 25  Taem evriwan sleep, enemy hem kam and plantim rabis grass midolwan olketa wheat hia, and then hem go. 26  Long semtaem wea datfala wheat hem grow and garem frut, olketa rabis grass grow tu. 27  So olketa wakaman bilong datfala man kam long hem and sei: ‘Boss, iu plantim olketa gudfala seed, iaman? Hao nao hem garem olketa rabis grass insaed?’ 28  Hem sei long olketa, ‘Wanfala enemy nao plantim datwan.’ Olketa sei long hem, ‘Hao, iu laekem mifala for go aotem olketa rabis grass hia?’ 29  Hem sei: ‘Nomoa, nogud iufala aotem olketa wheat taem iufala aotem datfala rabis grass. 30  Letem tufala evriwan grow tugeta go kasem taem for harvestim planteison. Long datfala taem nao, mi bae talem olketa wakaman for go aotem olketa rabis grass firstaem, and for taemapem and bonem olketa. Then mi bae talem olketa for harvestim datfala wheat and putim long haos bilong mi for keepim datwan.’” 31  Hem talem narafala tokpiksa long olketa. Hem sei: “Kingdom bilong God hem olsem wanfala seed bilong mustard tree wea man plantim long garden bilong hem. 32  Disfala seed hem smol winim evri nara seed, bat gogo hem kamap wanfala tree wea big winim olketa nara samting wea grow long garden and olketa bird savve flae kam and stap long olketa branch bilong hem.” 33  Narafala tokpiksa wea hem talem olketa, hem olsem: “Kingdom bilong God hem olsem yeast wea wanfala woman mixim* witim wanfala ten kilo bag flour, gogo datfala yeast mekem evri flour hia hem rise.” 34  Jesus iusim olketa tokpiksa for storyim olketa samting hia long pipol. Sapos hem talem eni samting, hem mas iusim tokpiksa nao for talem datwan. 35  Hem duim olsem mekem toktok bilong datfala profet hem kamap tru, wea sei: “Mi bae talem olketa tokpiksa. Mi bae talemaot olketa samting wea haed start kam long taem bifor yet.” 36  Bihaen hem sendem pipol hia go bak, hem go insaed long haos. Then olketa disaepol kam long hem and sei: “Plis talem kam long mifala mining bilong datfala tokpiksa abaotem olketa rabis grass wea grow long planteison.” 37  Jesus hem sei: “Man wea plantim olketa gudfala seed hem Son bilong man. 38  Datfala planteison hem world. Olketa gudfala seed hem olketa son bilong Kingdom and olketa rabis grass hem olketa son bilong Devil. 39  Enemy wea plantim datfala rabis grass hem Devil. Taem wea olketa harvestim planteison hem piksarem taem wea world* hem gogo for finis, and olketa wakaman hem olketa angel. 40  So long sem wei wea olketa aotem olketa rabis grass and bonem long fire, bae hem olsem tu long taem wea world hem gogo for finis. 41  Son bilong man bae sendem go olketa angel bilong hem, and olketa bae aotem from Kingdom bilong hem pipol wea mekem olketa narawan for sin, and pipol wea duim olketa nogud samting. 42  Then olketa angel bae torowem olketa long bigfala fire. Long ples hia nao bae olketa feel sorre tumas and krae. 43  Long datfala taem nao olketa wea raeteous bae shaen braet tumas olsem sun insaed Kingdom bilong Dadi bilong olketa. Man wea willing for lisin mas herehere kam. 44  “Kingdom bilong God hem olsem wanfala expensive samting wea stap haed long wanfala pis land, wea wanfala man faendem datwan and hem haedem moa. Then, from hem hapi tumas hem go salem evri samting wea hem garem and baem datfala pis land. 45  “And tu, Kingdom bilong God hem olsem wanfala bisnisman wea go long olketa difren ples for lukaotem olketa gudfala pearl* for baem. 46  Taem hem faendem wanfala pearl wea hem gud tumas winim olketa narawan, semtaem nomoa hem go and salem evri samting wea hem garem and hem baem datfala pearl. 47  “And tu, Kingdom bilong God hem olsem wanfala net wea olketa putim long sea wea olketa didifren kaen fish pas insaed long hem. 48  Gogo net hia hem full so olketa pullim kam long sandbis. Then olketa sidaon and aotem olketa gud fish from net and putim long olketa basket bat olketa rabis fish olketa torowem nomoa. 49  Bae hem olsem nao long taem wea world hem gogo for finis. Olketa angel bae go and separatem nogud pipol from pipol wea raeteous 50  and olketa bae torowem olketa long bigfala fire. Long ples hia nao bae olketa feel sorre tumas and krae. 51  “Hao, iufala minim evri samting hia wea mi storyim?” Olketa sei: “Ia mifala minim.” 52  Then hem sei long olketa: “Sapos olsem, evri teacher wea lane abaotem Kingdom bilong God hem olsem wanfala man wea garem olketa barava naesfala samting long haos bilong hem. Datfala man tekem kamaot from haos bilong hem olketa naesfala samting hia. Samfala samting hem niu, and samfala samting hem old.” 53  Taem Jesus hem finis for talem olketa tokpiksa hia hem lusim datfala ples. 54  Bihaen hem kasem bak long hom bilong hem, hem start for teachim pipol long sinagog.* Pipol hia barava sapraes and sei: “Wea nao disfala man kasem bigfala savve olsem, and hu nao givim hem paoa for duim olketa mirakol? 55  Man hia hem son bilong datfala carpenter nomoa ia. Mami bilong hem Mary, and olketa brata bilong hem James and Joseph and Simon and Judas. 56  Olketa sista bilong hem stap long hia witim iumi tu, iaman? So wea nao disfala man kasem bigfala savve olsem and hu nao givim hem paoa for duim olketa mirakol?” 57  Olketa feel nogud long samting wea hem talem and duim. Bat Jesus sei long olketa: “Pipol savve tinghae long man wea hem profet. Bat olketa long hom bilong datfala profet and famili bilong hem no savve tinghae long hem.” 58  So bikos olketa no garem faith hem no duim staka mirakol long there.

Olketa footnote

Long Greek languis hem sei, “Kingdom wea hem bilong heven.” Diswan showimaot man wea rul long disfala Kingdom hem stap long heven.
Long Greek languis hem sei, “nogud man.”
Long Greek languis hem sei, “haedem.”
Lukim “World” long dictionary long Appendix 15.
Wanfala samting wea garem hae price wea luk olsem smol ston wea grow insaed samfala sela long sea.
Diswan hem ples wea olketa Jew hipap for readim Law and prea.