Matthew 22:1-46

22  Jesus iusim samfala tokpiksa moa for ansarem olketa. Hem sei:  “Kingdom bilong God* hem olsem wanfala king wea redyim wanfala marit feast for boy bilong hem.  Hem sendem go olketa wakaman bilong hem for talem olketa wea hem invaetem for kam long datfala feast, bat olketa no laek for kam.  Then hem sendem moa olketa nara wakaman bilong hem. Hem sei long olketa, ‘Talem olsem long olketa wea mi invaetem: “Mi redyim kaikai nao. Olketa busarem finis olketa buluka witim olketa animal wea fat naes tumas. Iufala kam long marit feast hia.”’  Bat olketa nating tinghae long datwan. So narawan go long garden bilong hem and narawan go long bisnis bilong hem.  Bat olketa narawan kasholem olketa wakaman hia, whipim olketa, and killim olketa dae.  “So king hia barava kros fogud nao. Hem sendem go army bilong hem, and olketa killim dae olketa man hia wea killim dae olketa wakaman bilong hem and olketa bonem taon bilong olketa tu.  Then hem sei long olketa wakaman bilong hem, ‘Marit feast hem redi nao, bat olketa wea mi invaetem no tinghae long datwan, so hem no fitim for olketa kam.  Go long olketa main road long taon and invaetem nao eniwan wea iufala lukim for kam long marit feast.’ 10  So olketa wakaman go followim olketa road hia and leadim kam evriwan wea olketa meetim. Samfala hia olketa gudfala pipol and samfala olketa nogud pipol. Gogo haos wea olketa hipap for datfala marit hem fulap nao witim pipol wea sidaon raonem olketa tebol for kaikai. 11  “Taem king hem kam for lukim pipol hia hem lukim nao wanfala man wea hem no werem kaleko wea man shud werem long marit. 12  King sei long hem: ‘Fren, hao nao iu kam long hia bat iu nating werem kaleko for marit feast?’ Man hia no savve toktok nao. 13  Then king hem sei long olketa wakaman bilong hem, ‘Taengem hand and leg bilong man hia and torowem hem aotsaed wea hem dark. Long ples hia nao bae hem feel sorre tumas and krae.’” 14  So Jesus hem sei: “Datfala king invaetem plande pipol for kam bat tu-thri nomoa hem chusim.” 15  Then olketa Pharisee lusim hem. Olketa story tugeta and mekem plan for askem Jesus samfala kwestin for trikim hem bikos olketa laekem hem for talem samting wea no stret. 16  So olketa sendem long hem samfala disaepol bilong olketa witim samfala man wea sapotim Herod. Olketa sei olsem long Jesus: “Teacher, mifala savve iu man for talem tru samting and iu barava teachim wei bilong God. Iu no saed witim eniwan bikos iu no tingim position wea man garem. 17  Mifala laek herem tingting bilong iu. Waswe, hem stret for iumi peim tax long King* or nomoa?” 18  Bat from Jesus savve long barava nogud plan bilong olketa, hem sei: “Iufala pipol for laea tumas ia,* why nao iufala laek trikim mi? 19  Showim kam long mi datfala selen for peim tax.” Olketa tekem kam long hem wanfala selen* hia. 20  Hem askem olketa: “Piksa and nem bilong hu nao stap long selen hia?” 21  Olketa sei: “Hem bilong King.” Then hem sei long olketa: “So givim go bak long King samting wea hem bilong King, and givim go bak long God samting wea hem bilong God.” 22  Taem olketa herem datwan, olketa barava sapraes and olketa go from hem nao. 23  Long datfala sem day olketa Sadducee kam long hem. Long tingting bilong olketa, man no savve laef bak. So olketa askem hem olsem: 24  “Teacher, Moses hem sei: ‘Sapos wanfala man hem dae bat hem no garem eni pikinini, brata bilong hem mas maritim waef bilong hem and tufala mas garem pikinini for brata bilong hem wea dae finis.’ 25  Sevenfala brata nao stap long hia bifor. Firstborn hem marit, then gogo hem dae. From hem no garem eni pikinini, brata bilong hem tekem waef bilong hem nao. 26  Sem samting hem happen long disfala brata and long nara brata moa, gogo sevenfala evriwan maritim hem. 27  Bihaen, datfala woman hem dae tu. 28  So taem evriwan hia laef bak, hu long sevenfala brata hia nao bae hem hasband bilong datfala woman? From sevenfala evriwan nao maritim hem.” 29  Jesus sei long olketa: “Tingting bilong iufala hem no stret bikos iufala no savve long olketa Holy Raeting and paoa bilong God. 30  Taem olketa man and woman laef bak from dae, olketa bae no marit, bat olketa bae olsem olketa angel long heven. 31  Hao, iufala no readim samting wea God talem long iufala abaotem taem wea olketa wea dae finis bae laef bak? Hem sei: 32  ‘Mi nao God bilong Abraham and God bilong Isaac and God bilong Jacob.’ Hem God bilong olketa wea laef, hem no God bilong olketa wea dae finis.” 33  Taem pipol herem datwan, olketa sapraes nao long teaching bilong hem. 34  Taem olketa Pharisee herem olketa Sadducee no savve talem eni samting bihaen Jesus ansarem olketa, olketa hipap kam nao. 35  Wanfala long olketa wea hem barava savve gud long Law laek for testim Jesus, so hem askem hem olsem: 36  “Teacher, wanem law nao hem important winim olketa nara law insaed datfala Law wea God givim long Moses?” 37  Hem sei long hem: “‘Iu mas lovem God bilong iu Jehovah long full heart bilong iu, long full soul* bilong iu, and long full mind bilong iu.’ 38  Disfala law nao first wan, and no eni nara law important winim hem. 39  Nara law wea barava important nao hem: ‘Iu mas lovem narawan long sem wei wea iu lovem iuseleva.’ 40  Full Law and evri samting wea olketa profet raetem hem depend long tufala law hia.” 41  Taem olketa Pharisee stap yet long there, Jesus hem askem olketa: 42  “Long tingting bilong iufala, son bilong hu nao datfala Christ?” Olketa sei long hem: “Bilong David nao ia.” 43  Then Jesus sei long olketa: “Bat holy spirit givim tingting long David for kolem hem Lord. Samting wea David talem nao hem olsem, 44  ‘Jehovah sei olsem long Lord bilong mi: “Sidaon long raet saed bilong mi go kasem taem mi givim paoa long iu for winim olketa enemy bilong iu.”’ 45  So sapos David kolem hem Lord, hao nao hem son bilong hem tu?” 46  No eniwan fit for ansarem kwestin bilong hem, and start long datfala day olketa fraet nao for askem hem eni kwestin moa.

Olketa footnote

Long Greek languis hem sei, “Kingdom wea hem bilong heven.” Diswan showimaot man wea rul long disfala Kingdom hem stap long heven.
Long Greek languis hem sei, “Caeʹsar.” Diswan hem title bilong samfala king long Rome.
Or, “iufala tingse iufala holy tumas.”
Long Greek languis hem sei, “De·narʹi·us.” Diswan hem wanfala silver coin long selen bilong Rome.
Diswan minim laef bilong man wea insaed datwan hem body, tingting, heart, and savve bilong hem. Lukim Appendix 7A.