Bible hem garem gudfala advaes for evriwan. Hem savve helpem iu for garem gudfala marit and for lukaftarem olketa pikinini bilong iu. *

^ par. 2 Long disfala sekson, mifala changem nem bilong samfala pipol.