Zende koyikaramo

Zende kelikwamo lyauvali

Nombangi daJehova

Rukwangali

Nobuke nonombapira dokuruganesa mokulironga Bibeli

Lironga Bibeli pokuruganesa nobuke nonombapira edi dokuvhura kukwateka. Yikwamazwi ntani nonovidiyo dorupurupuru kudigwana momaraka gokulisiga siga.

Horowora eraka pokakende keraka, makura diva Papara o tare yimbapiratjangwa yemeraka olyo. Zwida edina lyosiparatjangwa esi ono kupapara osigwane.

 

TARA
Grid
Elikwamo

Examining the Scriptures Daily—2018

Simbapira sezigido komapongo

Simbapira sezigido kosigongi somazuva gatatu 2017

Purakena kwaKarunga

Nompepo doVafe Kuvhura Di Ku Kwafe ndi Di Ku Zonagure? Yipo Da kara Nawa-nawa?

Buke zepaparo zoNombangi daJehova zomo—2016

Konakona Matjangwa nkenye ezuva—2017

Marunduruko vana tura moyimbapiratjangwa yokupurakena simpe kapi gana moneka mo moyimbapiratjangwa yokuresa.