Resa ndi kwateka Watchtower naAwake! ntani yimbapiratjangwa vana likida apa. Purakena kekwateko lyoyimbapiratjangwa yetu momaraka gomanzi. Tarera ndi kwateka novidiyo momaraka gomanzi kukwatera mo rupurupuru.

Horowora eraka pokakende keraka, makura diva Papara o tare yimbapiratjangwa yemeraka olyo.