2022-2023 Elikwamo lyosigongi sezuva limwe kumwe nomugenda gokoBeteli

Vantu wombili

Ruha rongurangura noru rositenguko rwelikwamo lyosigongi sezuva limwe, kumwe nomugenda koBeteli.

Gwana malimbururo komapuro aga

Mapuro aga ngava ka ga limburura posigongi.