مازمۇنعا ٶتۋ

«پاتشالىق جايلى وسى ىزگى حابار بارلىق حالىقتار ەستۋ ٷشىن بۇكىل جەر بەتىندە ۋاعىزدالادى»-‏ ماتاي 24:‏14 ‏

ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى دە‌گە‌ن كىمدە‌ر؟‏

ٴبىز ٴارت‍ۇرلى تىلدە سويلە‌يتىن ج‍ۇزدە‌گە‌ن ۇلت وكىلدە‌رىنە‌ن قۇرالعانبىز،‏ سويتسە دە بارىمىزدىڭ ماقساتىمىز ٴبىر.‏ ٴبىرىنشى كە‌زە‌كتە،‏ ٴبىز كيە‌لى كىتاپتا اتى جازىلعان ٴارى بار الە‌مدى جاراتقان ە‌حوبا قۇدايدى دارىپتە‌ۋ‌دى قالايمىز.‏ سونداي-‏اق قولىمىزدان كە‌لگە‌نشە يسا ماسىحكە ە‌لىكتە‌ۋ‌گە تىرىسامىز جانە ونىڭ ٸزباسارلارى،‏ ياعني ‏«ٴماسىحشى»‏ ە‌كە‌نىمىزدى ماقتان تۇتامىز.‏ ٴارقايسىسىمىز ٴوز ۋ‌اقىتىمىزدى ارناپ،‏ وزگە‌لە‌رگە كيە‌لى كىتاپ پە‌ن قۇداي پاتشالىعى جايلى بىلۋ‌گە كومە‌كتە‌سە‌مىز.‏ ٴبىز ە‌حوبا قۇداي مە‌ن ونىڭ پاتشالىعى جايلى كۋ‌الىك ە‌تە‌مىز،‏ ياعني ايتامىز،‏ سوندىقتان ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رى دە‌گە‌ن اتپە‌ن تانىمالمىز.‏

ٴبىزدىڭ توربە‌كە‌تىمىزبە‌ن تانىسىپ شىعىڭىز.‏ كيە‌لى كىتاپتى توردا وقىڭىز.‏ ٴبىز جونىندە جانە نە‌گە سە‌نە‌تىنىمىز جونىندە كوبىرە‌ك بىلە الاسىز.‏

 

كيە‌لى كىتاپتى زە‌رتتە‌ۋ‌گە ٴ‌وتىنىش

وزىڭىزگە ىڭعايلى ۋ‌اقىتتا،‏ ىڭعايلى جە‌ردە كيە‌لى كىتاپتى اقىسىز زە‌رتتە‌ڭىز.‏

بە‌ينە ماتە‌ريالداردى تابۋ

تورداعى بە‌ينە‌حانامىزدى كورىڭىز.‏

ە‌حوبا كۋ‌اگە‌رلە‌رىنىڭ قاۋىم كە‌زدە‌سۋ‌لە‌رى

ٴبىز قايدا كە‌زدە‌سە‌مىز جانە قالاي عيبادات ە‌تە‌مىز.‏

تاڭداۋ‌لى ماتە‌ريالدار

جاڭادان شىققان جانە ۇسىنىلاتىن ماتە‌ريالداردى كورىڭىز.‏

ىم تىلىندە بەينە كەسكىن كورىڭىز

كيەلى كىتاپتى ىم تىلىندەگى بەينە كەسكىن ارقىلى زەرتتەڭىز.