Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Ebe Ọsi Ikolo—Unyẹnmhin bi Iwẹnna Oga Nọn Sẹmhan

Emhanmhan oṣi eji ada tie bhi Baibo bi ọkpa bhi ikolo oga ọsi Esali Jehova, ọle ribhi ebe natiọle Ebe Ọsi Ikolo—Unyẹnmhin bi Iwẹnna Oga Nọn Sẹmhan.

 

GHE

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EBE ỌSI IKOLO

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

EJI A DA NE EMHIN NAN GBẸN ỌBHI EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN