Ala o mambo mena me

Diba na ndabo a mbia

Bibel, ńe nde kalati ońola bese, e mabola malea me museṅ me ná mongwane wa o bata pongulane diba longo, na bongwa pe baba bongo. a

a O din dongo, mina ma bato bo mena ma tubabe ma wengisabe.

Ko̠bat’a kalati

Ndabo ango̱ ńa mbia ńena e be̱ bonam

Diba lo̱ngo̱ na ndabo ango̱ ńa mbia bena ba be̱ bonam yete̱na o bupe̱ bete̱sedi ba Bibe̱l.