Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Kini nga galamiton sa pag-Bible study makatabang aron imong mahibaloan ang giingon sa Bibliya bahin sa lainlaing topiko, sama sa kon nganong nag-antos ta, kon unsay mahitabo inigkamatay, kon sa unsang paagi magmalipayon ang pamilya, ug uban pa.

Kini ba ang Katuyoan sa Diyos?

Tingali natingala ka kon nganong daghan kaayog problema karon. Nahibalo ba ka nga ang Bibliya nag-ingon nga mabag-o kining tanan ug puwede kang makabenepisyo niini?

KAPITULO 1

Unsa ang Kamatuoran Bahin sa Diyos?

Sa imong hunahuna, may pagtagad ba gyod ang Diyos kanimo? Sayra ang bahin sa iyang personalidad ug kon unsaon nimo pagpakigsuod niya.

KAPITULO 2

Ang Bibliya—Usa ka Basahong Gikan sa Diyos

Nganong makatabang nimo ang Bibliya sa pagsagubang sa mga problema? Nganong makasalig ka sa mga tagna niini?

KAPITULO 3

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

Matuman kaha ang katuyoan sa Diyos alang sa yuta? Kon mao, kanus-a?

KAPITULO 4

Kinsa si Jesu-Kristo?

Sayra kon nganong si Jesus ang gisaad nga Mesiyas, kon diin siya gikan, ug kon nganong siya ang bugtong Anak ni Jehova.

KAPITULO 5

Ang Lukat—Ang Labing Maayong Gasa sa Diyos

Unsa ang lukat? Sa unsang paagi ka makabenepisyo niini?

KAPITULO 6

Hain ang mga Patay?

Sayra ang giingon sa Bibliya kon hain ang mga patay ug kon nganong kita mamatay.

KAPITULO 7

Matuod nga Paglaom Alang sa Imong mga Minahal nga Namatay

Namatyan ka na bag minahal? Makita pa ba nimo sila pag-usab? Sayra ang ginatudlo sa Bibliya bahin sa pagkabanhaw.

KAPITULO 8

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Daghan ang suheto sa Amahan Namo. Unsay ipasabot sa mga pulong nga “Paanhia ang imong gingharian”?

KAPITULO 9

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”?

Tagda kon nganong ang binuhatan ug tinamdan sa mga tawo nagpamatuod nga kita nagkinabuhi na karon sa “kataposang mga adlaw” nga gitagna sa Bibliya.

KAPITULO 10

Espiritung mga Linalang—Kon sa Unsang Paagi Kita Maapektahan Nila

Ang Bibliya naghisgot bahin sa mga manulonda ug demonyo. Naglungtad ba kini nga mga espiritung linalang? Makaapektar ba sila sa atong kinabuhi?

KAPITULO 11

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

Daghan ang nagtuo nga Diyos ang mabasol sa tanang pag-antos sa kalibotan. Unsay imong hunahuna? Sayra ang giingon sa Diyos bahin sa mga hinungdan sa pag-antos.

KAPITULO 12

Pagkinabuhi sa Paagi nga Makapahimuot sa Diyos

Posible ang pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot kang Jehova. Gani puwede kang mahimong iyang higala.

KAPITULO 13

Diyosnong Panghunahuna Bahin sa Kinabuhi

Unsay hunahuna sa Diyos bahin sa aborsiyon, pag-abonog dugo, ug kinabuhi sa mananap?

KAPITULO 14

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon ang Imong Pamilya

Ang gugma nga gipakita ni Jesus maoy maayong panig-ingnan sa mga bana, asawa, ginikanan, ug mga anak. Unsay atong makat-onan niya?

KAPITULO 15

Pagsimba nga Giuyonan sa Diyos

Tagda ang unom ka ilhanan sa mga tawo nga nagpadapat sa pagtulon-an sa matuod nga relihiyon.

KAPITULO 16

Barog Dapig sa Matuod nga Pagsimba

Nganong dili sayon ang pagpaambit sa imong pagtuo ngadto sa uban? Unsaon nimo kini paghimo nga dili makapasuko nila?

KAPITULO 17

Pakigsuod sa Diyos Pinaagi sa Pag-ampo

Mamati ba ang Diyos sa imong pag-ampo? Aron matubag kana, kinahanglang imong masabtan ang gitudlo sa Bibliya bahin sa pag-ampo.

KAPITULO 18

Bawtismo ug ang Imong Relasyon sa Diyos

Unsay kinahanglang himoon aron makuwalipikar sa Kristohanong bawtismo? Sayra kon unsay gisimbolohan niini ug kon unsaon kini paghimo.

KAPITULO 19

Magpabilin Kamo Diha sa Gugma sa Diyos

Sa unsang paagi nato ikapakita ang gugma ug pagpasalamat sa tanang nahimo sa Diyos?

APENDISE

Ngalan sa Diyos—Ang Paggamit ug ang Kahulogan Niini

Ang personal nga ngalan sa Diyos giwala diha sa daghang hubad sa Bibliya. Ngano? Hinungdanon ba ang paggamit sa ngalan sa Diyos?

APENDISE

Gitagna ni Daniel ang Pag-abot sa Mesiyas

Kapin sa 500 ka tuig nga abanteng gipadayag sa Diyos ang espesipikong panahon sa pag-abot sa Mesiyas. Sayra kining makapahingangha nga tagna!

APENDISE

Si Jesu-Kristo—Ang Sinaad nga Mesiyas

Gituman ni Jesus ang tanang tagna sa Bibliya bahin sa Mesiyas. Susiha diha sa imong Bibliya ang detalyadong pagkatuman niining mga tagnaa.

APENDISE

Ang Kamatuoran Bahin sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu

Daghan ang nagtuo nga gitudlo sa Bibliya ang doktrina sa Trinidad. Tinuod ba kana?

APENDISE

Kon Nganong ang Matuod nga mga Kristohanon Dili Mogamit ug Krus Diha sa Pagsimba

Sa krus ba gyod namatay si Jesus? Basaha ang tubag sa Bibliya.

APENDISE

Panihapon sa Ginoo—Usa ka Saulog nga Makapasidungog sa Diyos

Ang mga Kristohanon gisugo sa pagsaulog sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo. Kanus-a ug sa unsang paagi kini saulogon?

APENDISE

“Kalag” ug “Espiritu”—Unsay Tinuod nga Kahulogan sa Maong mga Termino?

Daghan ang nagtuo nga inigkamatay sa tawo, dunay dili makita nga mogawas sa lawas ug magpadayon sa pagkinabuhi. Unsay giingon sa Bibliya?

APENDISE

Unsa ba ang Sheol ug Hades?

Ang ubang Bibliya naghubad sa Sheol ug Hades ingong “lubnganan” o “impiyerno.” Unsa ba gyoy kahulogan niining mga pulonga?

APENDISE

Adlaw sa Paghukom—Unsa ba Kini?

Sayra kon nganong ang Adlaw sa Paghukom maoy panalangin sa tanang matinumanong tawo.

APENDISE

1914—Usa ka Hinungdanong Tuig sa Tagna sa Bibliya

Unsay pamatuod sa Bibliya nga hinungdanong tuig ang 1914?

APENDISE

Kinsa si Miguel nga Arkanghel?

Giingon sa Bibliya kon kinsa kining gamhanang arkanghel. Sayra ang dugang pa bahin kaniya ug kon unsay iyang ginahimo karon.

APENDISE

Pag-ila sa “Dakong Babilonya”

Ang basahong Pinadayag naghisgot ug babayeng ginganlag “Dakong Babilonya.” Siya ba literal nga babaye? Unsay giingon sa Bibliya bahin niya?

APENDISE

Natawo ba si Jesus ug Disyembre?

Sayra kon unsay klima nianang panahon sa tuig nga natawo si Jesus. Unsay gipakita niana nga impormasyon?

APENDISE

Angay ba Natong Saulogon ang mga Pangilin?

Nahibalo ba ka kon asa gikan ang daghang ilado nga mga pangilin sa inyong lugar? Basig makuratan ka sa tubag.