Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

TORRE STIʼ NI RAPA Núm. 3 2020 | Ca ndaayaʼ ni chigudii ti Dios ni rannaxhii

¿Gunáʼ nga ca ndaayaʼ ni maʼ guníʼ Dios chigudii binni yaʼ? ¿Ñee zanda gápanu confianza ni zeeda lu Stiidxaʼ Dios la? Revista riʼ cusiene caadxi de ca promesa ni maʼ biʼniʼ Dios, xiñee zanda guni crenu zuni cumplirbe ni ne xi caquiiñeʼ gúninu para guicaanu ca ndaayaʼ riʼ ne guibáninu nayecheʼ.

 

Zanda guicaaluʼ ca ndaayaʼ ni chigudii ti Dios ni rannaxhii

¿Ñuuláʼdxiluʼ nibániluʼ lu ti Guidxilayú ra maʼ qué ñuu guerra, guendaridinde ne guendahuará la? Cadi ti bacaandaʼ diʼ cani, ti promesa stiʼ Dios cani.

Nadxii ne rizaalaʼdxiʼ Dios ni bizáʼ guiráʼ xixé cosa laanu

Rapa Dios binni cásica runi ti hombre ni nadxii ne ni rapa familia stiʼ. ¿Xi rúnibe pur laanu yaʼ?

¿Ximodo rabi Dios laanu ca promesa stiʼ?

¿Ximodo biquiiñeʼ Dios ca profeta stiʼ para gucaacaʼ mensaje stibe yaʼ?

¿Ñee huachaacabe ni cá lu Biblia la?

Biiyaʼ ni bidxela caadxi binni de Biblia.

¿Xi rusiidiʼ ca profeta laanu de Dios?

Racané chonna profeta stiʼ Dios laanu para gunibiaʼnu laa ne xi caquiiñeʼ gúninu para uguube ndaayaʼ laanu.

Gunabaʼ Dios uguu ndaayaʼ lii

¿Ximodo caquiiñeʼ guni orarnu para gucaadiaga ne uguu ndaayaʼ Dios laanu yaʼ?

Riguu Dios ndaayaʼ ca ni ruzuubaʼ stiidxaʼ

Biiyaʼ xi chupa ndaayaʼ zanda guicaaluʼ pa guzuubaluʼ stiidxaʼ Dios.

¿Ximodo rusihuínninu nadxiinu xcaadxi binni?

Neca ruluíʼ nagana gusihuínninu nadxiinu xcaadxi binni, peru zanda gúninu ni.

Riguu Dios ndaayaʼ ca binni ni racané xcaadxi

¿Ximodo zanda gacanenu xcaadxi binni ne uguu Dios ndaayaʼ laanu yaʼ?

Qué ziuu dxi gusaana Dios de uguu ndaayaʼ lii

¿Ximodo zaca Guidxilayú riʼ ora guni cumplir Dios promesa ni bíʼnibe Abrahán?

¿Ñee huaníʼ íqueluʼ ca pregunta riʼ la?

Raríʼ zanda guidxélaluʼ respuesta stiʼ ca pregunta ni huayúniluʼ ni caníʼ de guendanabani ne de Dios.