Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Catálogo ra nuu stale tema

Raríʼ zadxélaluʼ caadxi tema ni caníʼ de Biblia, ca conseju galán zeeda luni ne dxiiñaʼ ni runi ca testigu stiʼ Jehová. Gulí ti idioma ni zeeda lu lista riʼ para gúʼyaluʼ xi tema nuu lu idioma ni riniʼluʼ.