Cani nabé rinabadiidxaʼ binni de ca testigu stiʼ Jehová

¿Xi naquiiñeʼ guneʼ para gacaʼ testigu stiʼ Jehová?

Mateo 28:19, 20 cusiene chonna pasu ni naquiiñeʼ chinanda binni.

¿Xi naquiiñeʼ guneʼ para gacaʼ testigu stiʼ Jehová?

Mateo 28:19, 20 cusiene chonna pasu ni naquiiñeʼ chinanda binni.

¿Ximodo riaxa dxiiñaʼ runi ca testigu stiʼ Jehová?

Qué rinabaʼ ca testigu stiʼ Jehová guna, ninca qué rinábacaʼ diezmu.

Ñee runi cré ca testigu stiʼ Jehová Jesús la?

Xiñee naquiiñeʼ gapa ca xpinni Cristu fe Jesús.

Xi runi cré ca testigu stiʼ Jehová

Biiyaʼ 15 cosa ni runi credu.

Ñee runi cré ca testigu stiʼ Jehová Jesús la?

Xiñee naquiiñeʼ gapa ca xpinni Cristu fe Jesús.

Runi cré ca testigu stiʼ Jehová laacaʼ nga tobi lucha religión ni rusiidiʼ ni dxandíʼ la?

Ñee bisiidiʼ Jesús nuu stale neza ni zanda gacané binni guilá la?

Ñee runi cré ca testigu stiʼ Jehová laasicaʼ zalacaʼ la?

Biblia cusiene tuu nga zanda guilá pa guzuubaʼ diidxaʼ.

Ñee runi respetárcabe xcaadxi religión la?

Rihuinni dxandíʼ xpinni Cristu tuuxa ora runi respetar binni.

Xiñee qué riná ca testigu stiʼ Jehová guicacaʼ rini

Stale nga ni riníʼ binni de ca testigu stiʼ Jehová pur qué rinacaʼ guicacaʼ rini. Raríʼ zánnaluʼ ni dxandíʼ.

Ñee creacionista ca testigu stiʼ Jehová la?

Ñee nannuʼ qué rusiidiʼ Biblia caadxi de ca cosa ni runi cré ca creacionista la?

¿Xi riníʼ ique ca testigu stiʼ Jehová de ciencia?

¿Ñee biaʼsi ni rusiidiʼ ni ne ni huadxela ca científicu la?

Ñee runi cré ca testigu stiʼ Jehová Antiguo Testamento la?

Ñee maʼ gudiʼdiʼ cani zeeda lu Antiguo Testamento la? Biiyaʼ xi historia ne xi conseju zeeda lu Stiidxaʼ Dios ni gucuá lu diidxaʼ hebreu zanda gacané laanu.

Xiñee qué riquiiñeʼ ca testigu stiʼ Jehová cruz

Laadu ca testigu stiʼ Jehová, neca xpinni Cristu laadu qué riquiiñedu cruz ne laaca qué runi adorardu ni. Biiyaʼ xiiñeʼ qué riquiiñedu ni.

Panda testigu stiʼ Jehová nuu lu Guidxilayú

Zanda gannuʼ ximodo ránnadu panda testigu stiʼ Jehová nuu.

Tu gundisastí religión stiʼ ca testigu stiʼ Jehová

Ñee gundisastí Charles Taze Russell ti religión nacubi la? Biiyaʼ xiiñeʼ cadi dxandíʼ ni.

¿Ximodo riaxa dxiiñaʼ runi ca testigu stiʼ Jehová?

Qué rinabaʼ ca testigu stiʼ Jehová guna, ninca qué rinábacaʼ diezmu.

Ñee rudii ca testigu stiʼ Jehová diezmu la?

Ñee maca nexheʼ pabiáʼ bueltu gudii ca testigu stiʼ Jehová organización sticaʼ la?

Ñee riaxa ca testigu stiʼ Jehová pur ni rúnicaʼ la?

Ñee nuu tuuxa binni risaca ládecabe la? Tuu nga cani zaniruʼ ládecabe.

Ñee rusiidiʼ ca gunaa nuu lade ca testigu stiʼ Jehová la?

Ximodo racané ca gunaa Testigu para guireeche ca diidxaʼ nacubi ne galán lu guidubi Guidxilayú.

Ximodo naguixhe ca testigu stiʼ Jehová gaca tender ca binni ridagulisaa sticaʼ

Tuu laa zaniruʼ ne ruuyaʼ dxiiñaʼ runi ca xpínnicabe.

Tuu nga Grupu ni Zaniruʼ stiʼ ca Testigu stiʼ Jehová

Ñee laacabe nga xaíque stiʼ organización stidu la?

Xii nga Watch Tower Bible and Tract Society

¿Ximodo racané ca corporación riʼ dxiiñaʼ ni runi ca testigu stiʼ Jehová?

Xiñee rié ca testigu stiʼ Jehová de yoo pur yoo.

Ñee né laani biʼniʼ mandar Jesús ca primé discípulo stiʼ guni la?

Xiñee riganna ca testigu stiʼ Jehová ca binni ni maʼ napa religión

Xi rucaa laadu chigánnadu ca binni ni maʼ napa religión stiʼ.

Ñee rucaa ca testigu stiʼ Jehová binni guchaa de religión la?

Ñee rucaa ca Testigu binni chuʼ ndaaniʼ religión sticaʼ la? Ñee rucaacabe binni chuʼ ndaaniʼ religión stícabe la?

Ximodo ruundané ca testigu stiʼ Jehová binni Biblia

Cani nabé rinabadiidxaʼ binni de modo rúʼndanedu tuuxa Biblia sin quixe.

Ñee rucheeche ca testigu stiʼ Jehová diidxaʼ casi runi misioneru la?

Tu naca misioneru ládedu. Xiñee rúnicabe ni. Ñee riziidicabe para gúnicabe ni la?

Ñee rusiidiʼ ca gunaa nuu lade ca testigu stiʼ Jehová la?

Ximodo racané ca gunaa Testigu para guireeche ca diidxaʼ nacubi ne galán lu guidubi Guidxilayú.

Xiñee qué ribee lá ca testigu stiʼ Jehová yuʼduʼ lugar ra ridagulisaacaʼ

Biiyaʼ xiñee ribee ladu Yoo stiʼ Reinu stiʼ ca Testigu stiʼ Jehová ca lugar ra ridagulisaadu.

Xiñee qué riquiiñeʼ ca testigu stiʼ Jehová cruz

Laadu ca testigu stiʼ Jehová, neca xpinni Cristu laadu qué riquiiñedu cruz ne laaca qué runi adorardu ni. Biiyaʼ xiiñeʼ qué riquiiñedu ni.

¿Xiñee maʼ gadxé runi ca testigu stiʼ Jehová Guendaroxhí stiʼ Señor que xcaadxi religión?

Guendaroxhí stiʼ Señor, o Conmemoración, nga ti reunión nabé risaca runi ca testigu stiʼ Jehová. Lu Biblia riete jma de reunión riʼ.

Ñee bíʼnipeʼ ca testigu stiʼ Jehová Biblia sticaʼ la?

Ca testigu stiʼ Jehová huaquiiñecaʼ gadxé gadxé traducción para gúʼndacaʼ Biblia. Biiyaʼ chonna razón ni rusihuinni xiñee gadxé Traducción del Nuevo Mundo ne xiñee galán iquiiñeluʼ ni ora gúʼndaluʼ.

Ñee jneza modo guca Traducción del Nuevo Mundo la?

Xiñee maʼ gadxé Traducción del Nuevo Mundo de xcaadxi traducción stiʼ Biblia.

Ñee runi cré ca testigu stiʼ Jehová Antiguo Testamento la?

Ñee maʼ gudiʼdiʼ cani zeeda lu Antiguo Testamento la? Biiyaʼ xi historia ne xi conseju zeeda lu Stiidxaʼ Dios ni gucuá lu diidxaʼ hebreu zanda gacané laanu.

Xiñee qué riuu ca testigu stiʼ Jehová lu política

Ñee nuu razón para guidxibi binni laadu purtiʼ si qué riuʼdu lu política la?

Xiñee qué rié ca testigu stiʼ Jehová lu guerra

Stale binni nanna qué rié ca testigu stiʼ Jehová lu guerra. Biiyaʼ xiñee qué rinadu chuudu.

Ñee racané ca testigu stiʼ Jehová ora guizaaca xiixa desastre la?

Biiyaʼ ximodo racanedu ca Testigu ne xcaadxi binni.

Ñee rié ca testigu stiʼ Jehová doctor la?

Nuu tu riníʼ ique qué rié ca testigu stiʼ Jehová doctor. Dxandíʼ nga la?

Xiñee qué riná ca testigu stiʼ Jehová guicacaʼ rini

Stale nga ni riníʼ binni de ca testigu stiʼ Jehová pur qué rinacaʼ guicacaʼ rini. Raríʼ zánnaluʼ ni dxandíʼ.

Ñee ruchiá ca testigu stiʼ Jehová ca familia ca la? o racanécabe laacaʼ chuʼcaʼ tobi si

Ñee dxandíʼ nga ruchiá ca testigu stiʼ Jehová ca familia ca casi nuu biaje riníʼ binni la?

Ñee naguixhe ca testigu stiʼ Jehová ximodo gápacaʼ novia o novio la?

Ñee guendariguite nga gapa binni novia o novio la? o naquiiñeʼ icá ique guichaganáʼ.

¿Xi riníʼ ique ca testigu stiʼ Jehová de divorcio?

¿Ñee racané ca testigu stiʼ Jehová ca binni ni napa guendanagana lu xquendaxheelaʼ la? Pa racalaʼdxiʼ ti testigu gaca divorciar, ¿ñee caquiiñeʼ guni aprobar ca ancianu ni la?

Napa ca testigu stiʼ Jehová ti lista ra cá xi película, canción o libru cadi iquiiñecabe la?

Xi principiu naquiiñeʼ chinanda ca xpinni Cristu ora gucaadiágaca’ saa, quítecaʼ o gúʼyacaʼ xiixa.

Xiñee qué runi ca testigu stiʼ Jehová Navidad

Stale binni nanna zeeda Navidad de ca costumbre stiʼ ca binni ni qué runi adorar Dios neca zacá rúnicaʼ ni. Biiyaʼ xiñee gadxé ca Testigu.

Xiñee qué runi ca testigu stiʼ Jehová Domingu de Pascua

Stale binni riníʼ ique de ca xpinni Cristu nga zeeda Domingu de Pascua. Xiñee qué runi ca Testigu ni yaʼ.

Xiñee qué runi ca testigu stiʼ Jehová lanibidóʼ

Biiyaʼ guidapaʼ razón ni rusihuinni xiñee qué riuulaʼdxiʼ Dios gaca saa riʼ.

¿Xiñee maʼ gadxé runi ca testigu stiʼ Jehová Guendaroxhí stiʼ Señor que xcaadxi religión?

Guendaroxhí stiʼ Señor, o Conmemoración, nga ti reunión nabé risaca runi ca testigu stiʼ Jehová. Lu Biblia riete jma de reunión riʼ.

¿Xi riníʼ ique ca testigu stiʼ Jehová de cani runi binni ora gatiʼ tuuxa?

Cani riguixhe ique ca testigu guni rusihuínnini zinándacabe ni rusiidiʼ Biblia de guendaguti. ¿Xi principiu stiʼ Biblia rinándacabe yaʼ?

Ñee xpinni Cristu ca testigu stiʼ Jehová la?

Biiyaʼ xi rusihuinni maʼ gadxé laadu de xcaadxi grupu ni riníʼ xpinni Cristu laacaʼ.

Ñee naca ca testigu sti’ Jehová ti religión protestante la?

Chupa cosa ni rusihuinni ma’ gadxé ca testigu sti’ Jehová de xcaadxi religión ni cadi católicu neca rini’ca’ laaca zinándaca’ Cristu.

Ñee ti secta de Estados Unidos ca testigu stiʼ Jehová la?

Tapa cosa ni cusihuinni ximodo organización stiʼ ca testigu stiʼ Jehová ni nuu lu guidubi naca Guidxilayú.

Ñee sionista ca testigu stiʼ Jehová la?

Lu Stiidxaʼ Dios nga zeeda cani runi credu, laadu ca Testigu. Luni rieeteʼ cadi naquiiñeʼ chuʼdu pur ti raza binni si.

Ñee ti secta ca testigu stiʼ Jehová la?

Xii nga ti secta. Biiyaʼ xi riníʼ stale binni de laani ne biiyaʼ pa naca ca Testigu ti secta.

Panda testigu stiʼ Jehová nuu lu Guidxilayú

Zanda gannuʼ ximodo ránnadu panda testigu stiʼ Jehová nuu.

¿Xi naquiiñeʼ guneʼ para gacaʼ testigu stiʼ Jehová?

Mateo 28:19, 20 cusiene chonna pasu ni naquiiñeʼ chinanda binni.

¿Ñee caquiiñepeʼ gacaʼ testigu stiʼ Jehová pa guni estudiarnécabe naa Biblia la?

Laadu ca testigu stiʼ Jehová rusíʼdidu binni de Biblia lu guidubi Guidxilayú sin quíxecaʼ. Pa runi estudiárnedu lii Biblia, ¿ñee caquiiñeʼ gácaluʼ testigu stiʼ Jehová la?

Ñee dxandíʼ maʼ qué rieeguʼ ca Testigu cani rusaana religión sticaʼ la?

Biiyaʼ xiñee nuu tiru naquiiñeʼ uguu jnézacabe ti binni para gacanécabe laa guibiguetaʼ ndaaniʼ neza binni ridagulisaa.