Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Drama ni zeeda lu Biblia

Biʼniʼ descargar drama ni biree de lu Biblia. Binibiáʼ chaahuiʼ ca binni ruzeeteʼ Biblia ne ca cosa jma risaca ni bizaaca. Laaca zadxélaluʼ videu para ca binni ni qué runadiaga.

Gulí ti idioma lu lista riʼ ne bidii clic ra ná «Biyubi» para gúʼyaluʼ guiráʼ ni nuu lu idioma ca. Zanda gucaaluʼ ti ndaa de título ni cuyúbiluʼ ca.

 

Bitiidiʼ laʼdxiʼ. Ni cuyubiluʼ riʼ caʼruʼ diʼ chuʼni lu diidxaʼ riʼ.

lu ca yaza riʼzeeda ruʼ jma de diidxaʼ riʼ