Zanda guibani familia stiuʼ nayecheʼ

Zabanuʼ nayecheʼ né xheeluʼ né familia stiuʼ pa chinándatu ca principiu zeeda lu Biblia.

Ca diidxa’ ruzuluneni

Zabanuʼ nayecheʼ né xheeluʼ né familia stiuʼ pa chinándatu ca principiu zeeda lu Biblia.

NDAA 1

Laguyubi Dios ti chuʼtu nayecheʼ lu xquendaxheelatu

Zanda gacané chupa guendarinabadiidxaʼ lii guibanuʼ nayecheʼ lu xquendaxheelaluʼ.

NDAA 2

Cadi gudxii décheluʼ xheeluʼ

Ñee ora si riuuné binni tuuxa ni cadi xheelaʼ nga rucheené xheelaʼ la?

NDAA 3

Ximodo guni chaahuitu guendanagana

Modo gudxiilutu ca guendanagana stitu zacaneni chuʼ xquendaxheelatu naguidxi ne zabánitu nayecheʼ, peru pa cada tobi de laatu guni ni gacalaʼdxiʼ la? qué ziuu ni naguidxi ne qué zabánitu nayecheʼ.

NDAA 4

Ximodo iquiiñetu bueltu stitu

Xiñee risaca gápatu confianza ne cadi gucaachitu xiixa.

NDAA 5

Xi guʼnuʼ ti cadi gápaluʼ guendanagana né familia gaxha stiuʼ

Ximodo gusihuinnuʼ rusisácaluʼ bixhoʼzoʼ ne jñoouʼ sin gápaluʼ guendanagana lu xquendaxheelaluʼ.

NDAA 6

Xi ruchaa lu ti guendaxheelaʼ ora gale ti baʼduhuiiniʼ

Ñee zanda chuʼ xquendaxheelaluʼ naguidxi ora gápaluʼ xiiñuʼ la?

NDAA 7

Ximodo gusiniisuʼ ca xiiñuʼ

Para gulídxeluʼ ca xiiñuʼ la? cadi caquiiñeʼ si guni castigarluʼ laacaʼ ne quíxheluʼ xi gúnicaʼ.

NDAA 8

Ora guizaaca ti desgracia

Biyubi gacanécabe lii.

NDAA 9

Biʼniʼ adorar Jiobá né familia stiuʼ

Ximodo zanda chuʼtu nayecheʼ ora guni adorartu Dios né binnilídxitu.