Бис чүс-чүс янзы-бүрү дылдарда чугааланып, черниң аңгы-аңгы булуңнарынга чурттап турар-даа болзувусса, бисти ниити сорулга каттыштырып турар. Чүнү-даа мурнай бис Иеговага, Библияның Бурганынга болгаш бүгүдениң Чаяакчызынга мактал-хүндүнү чедирерин күзээр бис. Бис Иисус Христосту өттүнерин кызыдып, христианнар деп ададырын алдар-хүндү кылдыр санаар бис. Бистиң кижи бүрүзү кижилерге Библияның болгаш Бурганның Чагыргазының дугайында билип алырынга дузалаар дээш, доктаамал үени үндүрүп турар. Бис Иегова Бурганның болгаш ооң Чагыргазының дугайында херечилеп азы чугаалап турар болганывыста, бистер Иегованың Херечилери кылдыр билдингир бис.

Бистиң сайтывыс-биле таныжып алыңар. Библияны онлайнга номчуңар. Бистиң дугайывыста болгаш бистиң өөредиглеривистиң дугайында хөйнү билип алыңар.