Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Иегованың Херечилериниң чыыштары

Бистиң ужуражылгаларывыс дугайында билип алыңар. Силерниң чоогуңарда ындыг ужуражылгаларның кайда болуп турарын билип алыңар.

Силерге чоок черни тып алыр

Чыыштарывыс канчаар эртип турарыл?

Иегованың Херечилери, Бурганга мөгеер дээш, неделя санында ийи катап чыглып турар (Еврейлерге 10:24, 25). Ол чыыштарга бис Библияны сайгарып, билип алган чүүлдерни амыдыралывыска ажыглап өөренип турар бис. Олче күзелдиг кижи бүрүзү кээп болур.

Ужуражылгаларда дыңнакчылар сайгарылгага киржип болур. Ол школага кичээлдер үезинде сайгарылгага дөмей. Чыыштарның эгезинде болгаш төнчүзүнде ыры болгаш мөргүл болур.

Чыыштарывысче баарда, Иегованың Херечизи болган херээ чок. Бис шупту улусту чалап турар бис. Кирери халас. Кандыг-даа акша чыылдазын кылбайн турар.