Библияны чүү дээш өөренирил?

Библия бүдүн делегейде миллион-миллион кижилерниң чуртталгазында салдынып чоруур эң-не чугула айтырыгларынга харыыны тып алырынга дузалап турар. Силер база ооң дузазын алыксаар силер бе?

Библейжи кичээлдер канчаар эртип турарыл?

Бүдүн делегейде Иегованың Херечилери халас библейжи кичээлдер эрттирип турары-биле сурагжаан. Ооң канчаар эртип турарын сонуургап көрүңер.

Библияны өөренир кылдыр дилээр

Халас библейжи кичээлдер силерге эптиг үеде болгаш силерге таарымчалыг черге.

Иегованың Херечилериниң ужуражылгалары

Иегованың Херечилери кайда чыглып, ужуражылгаларын канчаар эрттирип турарын билип алыңар.