Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 Bulo Ni Muakelani

Xana Xikwembu Xi Xupula Vanhu eTiheleni?

Xana Xikwembu Xi Xupula Vanhu eTiheleni?

TIMBHONI TA YEHOVHA ta swi rhandza ku bula ni vaakelani va tona hi Bibele. Xana ku ni mhaka yo karhi eBibeleni leyi u tshameke u tivutisa yona? Xana ku ni leswi u lavaka ku swi tiva hi tidyondzo to karhi nileswi Timbhoni ta Yehovha ti swi pfumelaka? Loko swi ri tano, u nga kanakani ku ti vutisa loko u hlangana na tona. Ti ta swi tsakela ku ku pfuna.

Bulo leri landzelaka ri kombisa ndlela leyi Mbhoni ya Yehovha yi nga bulaka ha yona ni muakelani. Hi xikombiso, Matimba la nga Mbhoni u endzele wanuna la vuriwaka Gezani.

Xana Xikwembu Xi Ta Xupula Vanhu Vo Homboloka?

Matimba: Swa tsakisa ku tlhela ndzi ku vona, Gezani.

Gezani: Na mina swa tsakisa ku tlhela ndzi ku vona.

Matimba: A ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi mhaka leyi u yi vuleke enkarhini lowu nga hundza loko ndzi ri laha.

Gezani: Hi yihi mhaka ya kona?

Matimba: U vule leswaku u hlamarile loko u twa leswaku Timbhoni ta Yehovha a ti pfumeli eka tihele.

Gezani: Ina, swi ndzi hlamarisile. Naswona ku vula ntiyiso, swa ndzi tikela ku amukela leswaku a mi pfumeli eka tona.

Matimba: Ndza nkhensa ku ndzi byela sweswo. Minkarhi hinkwayo ndza swi tsakela ku twa mavonelo ya van’wana. Tanihi leswi vanhu va nga ni mavonelo yo tala yo hambana-hambana hi tihele, xana u nga hlamusela leswi u swi tshembaka ha tona?

Gezani: Ndzi tshemba leswaku loko vanhu vo homboloka va fa va ya etiheleni naswona kwalaho va xanisiwa hilaha ku nga heriki.

Matimba: Rolero i vonelo leri tolovelekeke. Ndzi kombela ku ku vutisa, xana u tshame u humeleriwa hi swilo swo biha evuton’wini bya wena?

Gezani: Ina. Sesi wa mina u dlayiwile eka malembe ya ntlhanu lama hundzeke.

Matimba: Yoleyo i mhaka yo vava. Ndza tshemba leswaku wa n’wi kumbuka hakunene.

Gezani: Swi tano. Ndzi n’wi tsundzuka siku ni siku.

Matimba: Ndzi kume leswaku vanhu van’wana va ti tshemba tihele hikuva va khumbiwe hi swiendlo swa vanhu vo homboloka. Phela, vanhu lava nga riki ni nandzu va lava ku vona vanhu vo homboloka va xupuriwa hikwalaho ka leswi va swi endlaka.

Gezani: U be kona! Ndzi lava leswaku wanuna loyi a nga ni vutihlamuleri eku dlayeni ka sesi wa mina a hakela eka leswi a swi endleke eka ndyangu wa ka hina.

Matimba: Swi tolovelekile ku titwa hi ndlela yoleyo. Bibele yi dyondzisa leswaku Xikwembu na xona xa hlundzuka loko vanhu lava nga riki na nandzu va xanisiwa—naswona xi tshembisa leswaku xi ta xupula vanhu vo homboloka. Xiya leswi tsariweke eka Esaya 3:11, yi ri: “Khombo eka lowo homboloka! —Khombo; hikuva ndlela leyi a khomeke van’wana ha yona u ta khomiwa ha yona na yena!” Kutani hi nga tiyiseka leswaku Xikwembu xi ta xupula vanhu vo homboloka.

Gezani: Kambe xana sweswo swi ta kotekisa ku yini loko ku nga ri na tihele, hilaha u vulaka hakona?

Matimba: Xexo i xivutiso xa kahle. Hi ku komisa, nhlamulo hi leswaku Xikwembu xi xupula vanhu vo homboloka hi ku va lovisela makumu. Xiya leswi Bibele yi swi vulaka eka 2 Vatesalonika 1:9. Xana u nga swi kota ku hlaya ndzimana yoleyo?

Gezani: Ina. Yi ri: “Vona va ta kuma nxupulo wa vuavanyisi bya ku loviseriwa makumu emahlweni ka Hosi.”

Matimba: Kutani wa swi vona Gezani, vanhu vo homboloka a va na ntshembo hikuva Xikwembu xi ta va xupula hi rifu hilaha ku nga heriki. A va na ntshembo wo kuma vutomi enkarhini lowu taka.

Gezani: Ndza swi vona leswi ndzimana leyi yi swi vulaka, kambe swi tikomba ku nga ri ku anakanyela. Hinkwerhu ha fa. Xana vanhu vo homboloka a va faneriwi hi nxupulo lowukulu hakunene?

Ha Yini Vululami Byi Laveka?

Matimba: Ndza swi vona leswaku u munhu loyi a khathalaka hi vululami.

Gezani: Ndza khathala swinene.

Matimba: Sweswo swa bumabumeriwa. Ntiyiso hileswaku vanhu va ni vuswikoti byo tiva leswinene ni leswo biha hikuva Xikwembu xi hi tumbuluxe na byona. Na xona xa khathala swinene hi vululami. Kambe loko varhangeri va vukhongeri va dyondzisa leswaku Xikwembu xi xanisa vanhu etiheleni, entiyisweni va hlamusela Xikwembu tanihi lexi pfumalaka vululami.

Gezani: Xana u vula njhani?

Matimba: U nge ndzi ku nyika xikombiso. Xana u tolovelane na rona rungula ra Bibele ra Adamu na Evha?

Gezani: Ina. Xikwembu xi va byele leswaku va nga dyi mbhandzu wa murhi wo karhi, kambe a va yingisanga.

Matimba: U be kona. Ndzi kombela leswaku hi languta swin’we rungula leri ra Bibele. Ri kumeka eka Genesa 2:16, 17. Tindzimana teto ti ri: “Yehovha Xikwembu a tlhela a nyika munhu xileriso a ku: ‘U nga ha tidyela u eneriseka eka murhi wun’wana ni wun’wana wa ntanga. Kambe loko ku ri murhi wa ku tiva leswinene ni leswo biha u nga tshuki u wu dya hikuva siku u nga ta wu dya, u ta fa hakunene.’” Kutani, xana Xikwembu xi te ku ta endleka yini loko Adamu o dya mbhandzu lowu yirisiweke?

Gezani: Xi vule leswaku Adamu u ta fa.

Matimba: U tiyisile. Kambe anakanya: Hikwalaho ka xidyoho xa yena, Adamu u endle leswaku rixaka hinkwaro ra vanhu ri tswariwa ri ri vadyohi. * Kambe hambiswiritano, xana Xikwembu xi vule swin’wana malunghana ni ku xupuriwa etiheleni?

Gezani: Doo!

Matimba: Kambe loko ku ri leswaku Adamu na Evha a va ri ekhombyeni ro xanisiwa hilaha ku nga heriki, xana Xikwembu a xi nga fanelanga xi va tsundzuxile? Xana a ku nga ta va xiendlo xa rirhandzu ku endla tano?

Gezani: Ndzi nga vula tano.

Matimba: Xiya leswi Xikwembu xi swi byeleke Adamu na Evha endzhaku ka loko va dyohile. Xana u nga swi tsakela ku hlaya Genesa 3:19?

Gezani: Ndzi nga swi tsakela. Yi ri: “U ta dya xinkwa hi nyuku wa xikandza xa wena kukondza u tlhelela emisaveni hikuva u humesiwe eka yona. Hikuva u ntshuri u ta tlhelela entshurini.”

Matimba: Ndza nkhensa. Hi ku ya hileswi Xikwembu xi swi vuleke, xana Adamu a a ta ya kwihi loko a fa?

Gezani: Xi vule leswaku a a ta tlhelela entshurini wa misava.

Matimba: U be kona. Sweswi, xana a wu nge pfumeli leswaku loko munhu a fanele a tlhelela endhawini yo karhi, u fanele a tshame a va eka yona eku sunguleni?

Gezani: Wa vurisa.

Matimba: Xana Adamu a a ri kwihi loko Xikwembu xi nga si n’wi tumbuluxa?

Gezani: A a nga ri kona.

Matimba: U tiyisile. Nakambe u ta swi xiya leswaku a ku boxiwanga tihele eka vuavanyisi bya Xikwembu. Xana Xikwembu a xi ta va xi anakanyela loko xi byela Adamu leswaku u ta tlhelela emisaveni leyi a endliweke hi yona loko ku ri hileswaku hakunene a a ya etiheleni?

Gezani: Nikatsongo, a xi ta va xi nga anakanyeli.

 Xana Diyavulosi U Endla Ku Rhandza Ka Xikwembu?

Matimba: Ku ni swilo swin’wana leswi hi nga swi kambisisaka malunghana ni dyondzo ya tihele.

Gezani: Hi swihi swilo swa kona?

Matimba: Xana vanhu hi ntolovelo va ri i mani loyi a nga ni “vutihlamuleri” eka tihele? I mani loyi ku vuriwaka leswaku u xupula vanhu lava nga etiheleni?

Gezani: I Diyavulosi.

Matimba: Kambe, Diyavulosi i nala lonkulu wa Xikwembu. Loko ku ri leswaku Xikwembu xi yisa vanhu etiheleni leswaku va ya xanisiwa hi Diyavulosi, xana a swi nga ta vula leswaku Xikwembu na Diyavulosi va tirhisana?

Gezani: A ndzi nga si tshama ndzi tivutisa hi mhaka leyi.

Matimba: Ku fanisa mhaka leyi—u tatana, a hi swona?

Gezani: Hi swona, ndzi na n’wana wa jaha. U ni malembe ya 15.

Matimba: A hi nge n’wana wa wena u sungula ku xandzuka. A sungula ku endla swilo swo tala swo biha leswi ku dyisaka mbitsi. Xana a wu ta endla yini?

Gezani: A ndzi ta ringeta ku n’wi pfuna.

Matimba: Ndza tshemba a wu ta ringeta hi ku phindha-phindha ku n’wi pfuna leswaku a cinca mahanyelo yakwe.

Gezani: I ntiyiso.

Matimba: A hi nge ku nga khathariseki matshalatshala ya wena hinkwawo, u ala leswi u n’wi byelaka swona. Eku heteleleni, u nga ha twa onge ku hava lexi u nga xi endlaka kambe u fanele u n’wi xupula hi ndlela yo karhi.

Gezani: Swi tano.

Matimba: Kambe xana a wu ta endla yini loko u kuma leswaku munhu wo homboloka u le ku kuceteleni ka n’wana wa wena wa jaha?

Gezani: Ndzi nga n’wi hlundzukela munhu yoloye.

Matimba: Sweswi ndzi nga tsakela nhlamuselo ya wena. Ku tiva leswaku munhu wo homboloka, la nga ni mahanyelo yo biha u kucetele n’wana wa wena leswaku a ku xandzukela, xana a wu ta ya eka munhu yoloye kutani u n’wi kombela leswaku a ku xupulela n’wana wa wena?

Gezani: Nikatsongo. Sweswo a swi nga ta twala.

Matimba: Kutani, xana swa twala hakunene leswaku Xikwembu a xi ta kombela Sathana Diyavulosi—yena loyi a kucetelaka vanhu vo biha—leswaku a xupula vanhu volavo?

Gezani: Doo, a ndzi tshembi leswaku a xi ta endla tano.

Matimba: Hikwalaho ka xivangelo xexo, loko Xikwembu xi lava leswaku vanhu vo homboloka va xupuriwa, ha yini Diyavulosi—nala lonkulu wa Xikwembu—a fambisana ni ku navela ka Xikwembu kutani a va xanisa?

Gezani: A ndzi nga si tshama ndzi tivutisa hi mhaka leyi!

Yehovha U Ta Herisa Vuhomboloki Hinkwabyo

Matimba: Kambe hi ku tiyiseka lokukulu, Xikwembu xi ta teka goza ehenhla ka vanhu vo homboloka. Kumbexana ndzi nga burisana na wena hi tsalwa ro hetelela leri vekaka mhaka leyi erivaleni. Tsalwa ra kona i Pisalema 37:9. Xana u nga swi tsakela ku hlaya ndzimana yoleyo?

Gezani: Ina. Yi ri: “Lava endlaka swo biha va ta herisiwa, kambe lava tshembaka Yehovha hi vona lava nga ta dya ndzhaka ya misava.”

Matimba: Ndza nkhensa. Xana wa swi xiya leswi Yehovha Xikwembu a nga ta swi endla eka vanhu lava endlaka swo biha?

Gezani: Ndzimana leyi yi vula leswaku Xikwembu xi ta va herisa.

Matimba: Wa vurisa. Hi marito man’wana xi ta va herisela makumu. Kambe vanhu vo lulama—“lava tshembaka Yehovha”—va ta tiphina hi vutomi hilaha ku nga heriki kwala misaveni. I ntiyiso leswaku leswi swi nga endla leswaku u va ni swivutiso emianakanyweni ya wena. Hi xikombiso, ha yini Xikwembu xi nga nambanga xi endla leswaku vanhu va tshika ku endla swilo swo biha? Nakambe loko hakunene xi lava ku xupula vanhu vo homboloka, ha yini xi nga swi endli sweswi?

Gezani: I swivutiso swo tsakisa.

Matimba: Kumbexana ndzi nga ku komba tinhlamulo ta le Bibeleni loko hi tlhela hi hlangana. *

Gezani: Ndzi nga swi tsakela sweswo.

^ ndzim. 79 Leswaku u kuma rungula leri engetelekeke, vona ndzima 11 ya buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.