"These Words... Must Be on Your Heart"

SALA NZUYANDA KUKKOPA

Yiiya Zyiingi

MULAKONZYA KUBOTELWA MUMPULI YANU

Amukombe Jehova Mbuli Mpuli

Kujana mwacita biyeni kuti muyungizye kubotelwa kwanu mukukomba kwampuli?