GARAWUL DIŇI Oktýabr 2014

COVER SUBJECT

Hudaýyň Patyşalygy — Isa pygamber näme üçin Patyşalyk hakda köpräk wagyz edýärdi?

Isa köpräk Hudaýyň Patyşalygy hakda gürrüň berýärdi.

MUKADDES KITAP DURMUŞY ÖZGERDÝÄR

Diňe özümi bilip ýaşaýardym

Kristof Bawer Atlantik ummanynda kiçijik gaýygyň içinde Mukaddes Kitaby ünsli okady. Ol näme öwrendi?

Beýleki onlaýn materiallar

Näme üçin doga etmeli? Hudaý dogalaryma jogap berermi?

Hudaýyň dogalarymyza jogap bermegi köplenç özümize bagly.