Сен эне-атаңа хемише гулак асярмың? ~ Кәвагт гулак асмак кын. Сен Исаның Ехова ве эне-атасына гулак асандыгыны билйәрмиң? ~ Сен Исадан гөрелде алсаң, эне-атаңа хатда кын болса-да, гулак асып билерсиң. Гел, бу барада көпрәк билели.

Иса ере гелмәнкә, Атасы Ехова билен гөкде яшаярды. Эмма Исаның ерде-де эне-атасы барды. Онуң какасының ады Юсуп, эҗесиниң ады болса Меръемди. Сен оларың нәдип Исаның эне-атасы боландыкларыны билйәрмиң? ~

Иса ер йүзүнде доглуп, яшап билер ялы Ехова онуң гөкдәки яшайшыны Меръемиң гөвресине гечирйәр. Бу гудратды! Башга чагаларың эҗесиниң гөвресинде улалышы ялы, Иса хем Мерьемиң гөвресинде улаляр. Такмынан 9 ай геченсоң, Иса догуляр. Шейдип Мерьем ве әри Юсуп Исаның ердәки эне-атасы боляр.

Иса 12 яшындака Атасы Ехованы сөййәндигини гөркезип башлаяр. Муны Исаның эне-атасы билен Иерусалиме Пасха байрамчылыгына гиденинден билсе боляр. Юсуп билен Мерьем өйлерине гайдып гелйәркәлер, Исаны йитирйәрлер. Сен онуң шол вагт ниреде боландыгыны билйәрмиң? ~

Иса ыбадатхана нәме үчин барды?

Юсуп билен Мерьем ызына Иерусалиме гелип, Исаны гөзләп башлаярлар. Олар Исаны хич ерден тапмандыгы үчин өрән алада эдйәрлер. Эмма 3 гүн геченсоң, олар оны ыбадатханадан тапярлар! Исаның ыбадатхана нәме үчин барандыгыны билйәрмиң? ~ Себәби ол шол ерде Атасы Ехова барада өвренип билйәрди. Ол Ехованы сөййәрди ве онуң говы гөрйән затларыны өвренмек ислейәрди. Иса хатда улаландан соңам, Ехова хемише гулак асярды. Иса кын болса-да, хатда хорлук чекмели болса-да Атасына гулак асярды. Иса Юсуп билен Меръемеде гулак асярдымы? ~ Мукаддес Язгыларда Исаның олара гулак асандыгы айдыляр.

Сен Исадан нәме өвренип билерсиң? ~ Сен хатда кын болса-да, эне-атаңа гулак асмалы. Сен олара гулак асарсыңмы? ~

ШУ АЯТЛАРЫ ОКАҢ

  • Лука 1:30—35; 2:45—52

  • Эфеслилер 6:1

  • Еврейлер 5:8