Гел, дайысыны халас эден яш огланың кимдигини билели. Онуң дайысының ады Павлусды. Биз яш огланың адыны билмесек-де, онуң өрән батыргай боландыгыны билйәрис. Сен онуң нәме эдендигини билесиң гелйәрми? ~

Павлус Иерусалимде түрмеде отырды. Оны Иса барада вагыз эдендиги үчин туссаг эдипдилер. Кәбир эрбет адамлар Павлусы йигренйәрдилер ве оңа яманлык этмек ислейәрдилер. Олар шейле дийдилер: «Гелиң, Павлусы суд эдер ялы мүңбашыдан эсгерлерини иберип, оны гетирмеги хайыш эделиң; шейдип биз оны ёлда гелйәркә, өлдүрерис!».

Павлусың егени оңа ве мүңбаша эрбет адамларың яманлык этҗек боляндыкларыны айдяр

Павлусың егени оларың нәме этҗек боляндыкларыны эшидйәр. Ол нәме этдикә? Ол түрмә барып, Павлуса хемме зады гүррүң берйәр. Павлус оңа деррев бу барада мүңбаша айтмагы табшыряр. Сениң пикириңче, Павлусың егенине муны мүңбаша айтмак аңсат болдумыка? ~ Элбетде, аңсат болмады! Себәби мүңбашы өрән ваҗып адамды. Эмма Павлусың егени батыргай боланы үчин муны мүңбаша айдяр.

Мүңбашы нәме этмелидигини говы билйәрди. Ол 500-е голай эсгери билен Павлусы гораяр. Шол гиҗе ол эсгерлере Павлусы римлилериң баштутанының янына элтмеги буюряр. Павлус халас болдумыка? ~ Хава, эрбет адамлар оны өлдүрип билмедилер. Оларың этҗек болян яманлыгы баша бармады!

Сен бу вакадан нәме өвренип билерсиң? ~ Сенем Павлусың егени ялы батыргай болуп билерсиң. Биз адамлара Ехова барада вагыз эденимизде батыргай болмалы. Сен хем Ехова барада батыргайлык билен гүррүң берермиң? ~ Эгер гүррүң берсең, адамлары халас эдип билерсиң.

ШУ АЯТЛАРЫ ОКАҢ

  • Ресулларың ишлери 23:12—24

  • Матта 24:14; 28:18—20

  • 1 Тимотеос 4:16