Ефтах Ехова нәме сөз берди?

Ефтахың гызы аңсат болмаса-да, какасының берен сөзүни ерине етирди

Суратдакы гызҗагазы гөрйәңми? ~ Ол Ефтах атлы бир адамың гызы. Мукаддес Язгыларда онуң ады айдылмаяр, эмма биз онуң какасыны ве Ехованы бегендирендигини билйәрис. Гел, бу гыз ве онуң какасы Ефтах барада билели.

Ефтах говы адамды, ол гызына Ехова барада көп затлары өвредйәрди. Шейле-де ол гүйчли ве говы ёлбашчыды. Шол себәпли ысрайыллылар душманларына гаршы сөвешмек үчин ондан өзлерине ёлбашчы болмагыны хайыш этдилер.

Ефтах Ехова дога эдип, сөвешде еңер ялы көмек сораяр. Ол сөвешде еңиш газанса, өйүне доланып геленде өңүнден чыкан илкинҗи адамы Ехова берҗекдигини сөз берйәр. Ефтахың өңүнден чыкан адам өмрүниң ахырына ченли Худайың чадырында  яшап, оңа гуллук этмелиди. Шол дөвүрде адамларың Ехова гуллук эдйән ерине «чадыр» дийилйәрди. Ефтах догрудан-да сөвешде еңйәр! Ефтах өйүне доланып геленде, өңүнден кимиң чыкандыгыны билйәрмиң? ~

Ефтахың өңүнден өз гызы чыкды! Ол Ефтахың екеҗе чагасыды, шол себәпли ол гызыны чадырда гуллук этмәге ибермелидигине өрән гынанды. Эмма ядыңда болса, ол Худая сөз берипди. Гызы оңа: «Кака, сен Ехова сөз берен болсаң, оны ерине етир» диййәр.

Ефтахың гызының җоралары хер йыл оны гөрмәге барярдылар

Ефтахың гызы хем муңа өрән гынанды. Ол чадырда гуллук этсе, дурмуша чыкып ве чага эдинип билмейәрди. Эмма ол какасының берен сөзүни ерине етирмегини ислейәрди ве Ехованы йүрекден бегендиреси гелйәрди. Бу затлар онуң үчин дурмуша чыкмакдан ве чага эдинмекден хас ваҗыпды. Шол себәпли ол өйүни гоюп, өмрүниң ахырына ченли чадырда гуллук эдйәр.

Сениң пикириңче, онуң гелен карарына какасы ве Ехова бегендимикә? ~ Элбетде, бегендилер! Эгер сен хем Ехова гулак ассаң ве оны сөйсең, онда сен Ефтахың гызына меңзәрсиң. Шейдип сен хем эне-атаңы ве Ехованы бегендирерсиң.

ШУ АЯТЛАРЫ ОКАҢ

  • Канун таглыматы 6:4—6

  • Сердарлар 11:30—40

  • 1 Коринтослылар 7:37, 38