Эсасы материала гечиң

«Патышалыгың бу Хош Хабары хемме миллетлере шаятлык хөкмүнде дүнйәниң әхли еринде вагыз эдилер» (Матта 24:14).

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРЫҢ ТӘЗЕ ДҮНЙӘ ТЕРҖИМЕСИ

Download the Bible

Ехованың Шаятлары ким?

Биз дүрли миллетлерден болсак-да, дүрли диллерде геплесек-де, максадымыз бир. Биз Мукаддес Язгылары яздыран ве әхли зады Ярадан Ехова Худайы шөхратландырмак ислейәрис. Биз Иса пыгамбериң гөрелдесине эермәге чалшып, онуң шәгирдидигимизе гуванярыс. Бизиң хер биримиз адамлара Мукаддес Язгылар ве Худайың Патышалыгы барада өвретмек үчин ызыгидерли вагт сарп эдйәрис. Шол себәпли-де биз Ехованың Шаятлары хөкмүнде таналярыс.

Сахыпамыза гөз айлаң. Мукаддес Язгылары Интернетде окаң. Бизиң гурамамыз хем ынанчларымыз хакда көпрәк өврениң.

 

Мукаддес Язгылары өвретмеги хайыш эдиң

Мукаддес Язгылары сизе аматлы вагтда ве аматлы ерде өврениң.

Ехованың Шаятларының видеофильмлери

Худая иманыңы беркидйән видеофильмлер.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Эдебиятлар

Тәзе чыкан эдебиятлара середиң.

Лалларың дилинде фильмлери гөрүң

Мукаддес Язгылары лалларың дилиндәки видеофильмлериң көмеги билен өврениң.