Биз дүрли миллетлерден болсак-да, дүрли диллерде геплесек-де, максадымыз бир. Биз Мукаддес Язгылары яздыран ве әхли зады Ярадан Ехова Худайы шөхратландырмак ислейәрис. Биз Иса пыгамбериң гөрелдесине эермәге чалшып, онуң шәгирдидигимизе гуванярыс. Бизиң хер биримиз адамлара Мукаддес Язгылар ве Худайың Патышалыгы барада өвретмек үчин ызыгидерли вагт сарп эдйәрис. Шол себәпли-де биз Ехованың Шаятлары хөкмүнде таналярыс.

Сахыпамыза гөз айлаң. Мукаддес Язгылары Интернетде окаң. Бизиң гурамамыз хем ынанчларымыз хакда көпрәк өврениң.