Сен горксаң нәме эдйәрсиң? ~ Белки, сен эҗеңден я-да какаңдан көмек сораянсың. Эмма саңа көмек эдип билҗек ене бири бар. Ол хемме адамларданам хас гүйчли. Сен онуң кимдигини билйәрмиң? ~ Ол Ехова. Гел, Мукаддес Язгыларда агзалян Давут атлы яш огланҗык барада билели. Ол хемише Ехованың өзүне көмек эдйәндигини билйәрди, шонуң үчинем ол горкмаярды.

Давут бәбеккә, ата-энеси оңа Ехованы сөймеги өвретди. Бу Давуда хатда горкунч затлар боланда-да, батыргай болмага көмек этди. Ол Ехованың өзүне достдыгыны ве көмек эдйәндигини билйәрди. Бир гезек Давут гоюнларыны бакып йөркә, бир уллакан ёлбарс гелип, гойнуны ийҗек боляр. Давут гойнуны онуң агзындан аляр! Сен Давудың муны нәдип эденини билйәрмиң? Ол ёлбарсы ковалап, сакгалындан тутяр-да өлдүрйәр! Соңра Давудың гоюнларына айы хем топуляр, шонда ол оны-да өлдүрйәр! Сениң пикириңче, Давуда ким көмек этдикә? ~ Элбетде, Ехова.

Бир гезек болса Давут хас-да батыргай херекет эдйәр. Ысрайыллылар пилиштлилер дийилйән адамлара гаршы урушярды. Пилиштлилериң бир эсгери өрән узын бойлы, даяв адамды! Онуң ады Җалутды. Ол ысрайыллы эсгерлериң ве Ехованың үстүнден гүлйәр. Җалут ысрайыллы эсгерлери өзи билен урушмага чагыряр. Эмма әхли ысрайыллылар урушмага горкярлар. Давут бу барада эшиденде, Җалута шейле диййәр: «Мен сениң билен уршарын! Ехова маңа көмек эдер ве мен сени өлдүрерин!». Сениң пикириңче, Давут батыргайдымы? ~ Хава, ол өрән батыргайды. Соңра нәме боландыгыны билесиң гелйәрми?

Давут өз сапаныны ве бәш саны йылманак дашы алып, Җалуда тарап йөрейәр. Җалут яш Давудың өзүне тарап йөрәп гелйәндигини гөрүп, үстүнден гүлйәр. Эмма Давут оңа шейле диййәр: «Сен мениң үстүме гылычлы, найзалы гелйәрсиң, эмма мен сениң үстүңе Ехованың ады билен барярын!». Соңра ол сапанына бир дашы салып, Җалута тарап ылгаяр-да, оңа зыңяр. Даш Җалутың гөни маңлайына  дегйәр! Ол ере йыкылып, өлйәр! Пилиштлилериң әхлиси горкуп, гачып гидйәрлер. Яш Давут шейле даяв адамы нәдип өлдүрип билдикә? ~ Оңа Ехова көмек этди, себәби Ехова даяв адамдан хас гүйчлүди!

Давут горкмады, себәби Ехованың көмек этҗекдигини билйәрди

Сен Давут билен болан вакадан нәме өвренип билерсиң? ~ Ехова хемме адамлардан хем гүйчли. Ол сениң хем Достуң. Шонуң үчин сен бир затдан горксаң, Ехованың саңа батыргай болмага көмек этҗекдигини унутма!

ШУ АЯТЛАРЫ ОКАҢ

  • Зебур 56:3, 4

  • 1 Шамувел 17:20—54