Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

December 2014

Журналың шу санында 2015-нҗи йылың 2-нҗи февралындан 1-нҗи март аралыгында гечилҗек макалалар бар.

Ол «ёлуны билйәрди»

2014-нҗи йылың марта айының 18-ине Ёлбашчылык маслахатының агзасы Гай Пирс ердәки яшайшыны

Ехова хөвес билен берйәнлере бол берекет берйәр

Биз Худайың ысрайыллылара садака бабатда берен табшырыгындан ваҗып сапак эдинип билйәрис.

Окыҗыларың соваллары

Месихчилер йыгнагындан көмек алмак үчин дул хатын «бир әре аял» болмалы диен Павлус ресулың сөзлери нәмәни аңладяр?

Диңләң ве дүшүниң

Иса горчица, хамырмая, дүрдәне ве гизлин хазына тымсалларыны гетирди. Олар нәмәни аңладяр?

Cиз Исаның тымсалларына дүшүнйәрсиңизми?

Исаның экин, тор ве йитен огул тымсаллары нәмәни аңладяр?

Ядыңыздамы?

12 саны сораг «Гаравул диңи» журналының 2014-нҗи йылың июнындан декабрь аралыгындакы санларда окан затларыңыздан нәмелериң ядыңызда галандыгыны барламага көмек эдер.

Гелен карарыңы үйтгетмелими?

Кәвагт биз белли бир карара гелмели, йөне хемише дәл. Оны нәдип сайгармалы?

Окыҗыларың соваллары

Ермея пыгамбериң «Рахел чагалары үчин аглаяр» диен сөзлери нәмәни аңладяр?

Залым дүнйәниң соңкы гүнлеринде биле болуң

Мукаддес Язгылардакы дөрт мысал агзыбирлигиң гымматлыдыгыны ве гелеҗекде нәме үчин ваҗыпдыгыны гөркезйәр.

Алан берекетлериң гадырыны билйәрмиң?

Биз рухы мирасымызы гыммат сайяндыгымызы нәдип гөркезип билерис?

Темаларың индекси «Гаравул диңи» 2014

Гаравул диңиниң йыгнак үчин чыкан санында нешир едилен макалаларың тертиби