Сиз «Гаравул диңи» журналының соңкы санларыны үнсли окадыңызмы? Онда ашакдакы сораглара җогап бермәге сынанышың

Месихчилере адамың җеседини якса болярмы?

Мукаддес Язгылар җеседи якмаклыгы гадаган этмейәр. Муны Шавул патыша ве онуң үч оглы билен болан вакадан гөрсе боляр. Гилгатдакы Ябешиң илаты оларың өлендиклерини эшидип, җесетлерини алып якдылар (1 Шам. 31:2, 8—13) (15/6 сах. 7).

Айрылышан доган-уялара нәдип көмек эдип билерис?

1) Олары үнсли диңлемели (Сүл. тым. 16:20, 23); 2) йүрекден аладасыны этмели (Флп. 2:4); 3) Ехованың айрылышан адамларың ягдайына дүшүнйәндигини айдып теселли бермели (15/6 сах. 10).

Дашары юртда гуллук эдйән доган-уялар нәхили кынчылыклара дөз гелйәрлер?

Олар шу кынчылыклара дөз гелйәрлер: 1) яшайыш шертлерине өвренишмек; 2) өйүни күйсемек; 3) ерли доган-уялар билен достлашмак. Доган-уяларың көпүси шу кынчылыклара дөз гелип, бол берекет алдылар (15/7 сах. 4, 5).

Иса саддукейлере дирелен адамлар «не өйленер, не-де әре чыкар» диенде, ер йүзүнде дирелҗек адамлары гөз өңүнде тутдумыка?

Исаның сөзлери гөкдәки дирелише дегишли дийсе боляр. Себәби олар дурмуш гурмаяр, өлмейәр, гөкдәки Патышалыгы мирас алып, перишделер ялы хормата эе боляр (15/8 сах. 29, 30).

Тәзе китапчалары уланмак нәме үчин аңсат ве говы нетиҗе берйәр?

Тәзе китапчаларың әхлиси бир гөрнүшде чап эдилди. Оларың хер биринде адамы гызыкландырян сораг ве окап бермәге ерликли аятлар бар. Адамың хайсы җогабы сайландыгына гарамаздан, китапчаның ички сахыпасыны ачып, Мукаддес Язгыларда нәме дийилйәндигини гөркезиң. Икиленч идегде китапчаның соңкы сахыпасындакы сорага середип билерсиңиз (15/8 сах. 13, 14)

Кимлер долы вагт гуллук эдйәр?

Умумы пионерлер, йөрите пионерлер, этрап гөзегчилери, бейтелчилер, миссионерлер, Патышалык залларының гурлушыкчылары, халкара гурлушыкчылар ве мейлетин гуллукчылар (15/9 сах. 30).

Ата-энелер чагаларына нәдип чопанчылык эдип билер?

Чагаларыңызы говы танамак үчин олары үнсли диңләң. Олары рухы тайдан говы иймитлендириң. Чагаларыңыз хакыката шүбхеленсе, олара сөйги билен дүшүндириң (15/9 сах. 18—21).

Ехова ер ве адамзат бабатдакы ниетини хайсы алты әхт аркалы амала ашыряр?

1) Ыбрайым пыгамбер билен баглашылан әхт; 2) Канун әхти; 3) Давут патыша билен баглашылан әхт; 4) Мелкиседек ялы руханы үчин баглашылан әхт; 5) Тәзе әхт; 6) Патышалык әхти (15/10 сах. 9—12).

Хайсы әхт Иса Месих билен хөкүм сүрмәге ёл ачды?

Иса Ятлама агшамыны гиризенден соң, вепалы шәгиртлери билен Патышалык әхтини баглашды (Лука 22:28—30). Бу оларың Иса билен гөкде хөкүм сүрҗекдигини аян эдйәр (15/10 сах. 16, 17).

Йыгнакда яшулулар ве гуллук хызматчылары нәдип белленилйәр?

Йыгнакдакы доганлары яшулы я-да гуллук хызматчысы эдип этрабындакы айланян гөзегчи беллейәр (15/11 сах. 28, 29).

Ресулларың ишлери 15:14-де Якубың айдышы ялы Худайың адыны гөтерйән халк ким?

Худайың шөхратлы ишлерини ыглан этмәге сайланан ысрайыллылар ве өзге миллетлер (1 Пет. 2:9, 10) (15/11 сах. 24, 25).

Ылхам китабының 11-нҗи бабында агзалян ики гүвә кими аңладяр?

Ики гүвә бу барлаг дөврүнде вепалы галып, аҗайып гөрелде гөркезен ве Худайың халкына ёлбашчылык эден месх эдилен месихчилери аңладяр (15/11 сах. 30).