«Худайың өзүмизе берен берекетлерини билер ялы, Худайдан гелен Рухы алдык». 1 КОР. 2:12

1. Кәвагт биз нәмә гөз етирйәрис?

КӨП адамлар «гадыр-гыммат йитги аркалы аян боляр» диен накылы билйәр. Кәте сенем шу сөзлериң догрудыгына гөз етирйәнсиң. Көпленч адамлар чагалыгындан алян затларының гадырыны билмейәрлер. Меселем, бай машгалада улалан чага әхли задына болмалысы ялы гараяр. Я-да яшларың теҗрибеси болмансоң, дурмушда нәмәниң хас гымматлыдыгына дүшүнмейәрлер.

2, 3. a) Яш месихчилер нәмеден гача дурмалы? б) Худайың берен берекетлериниң гадырыны билмәге нәме көмек эдер?

2 Сен йигрими яшларыңда болсаң, сениң үчин нәме ваҗып? Шу гүнлер яшларың аглабасы көп газанч этмек, говы җай эдинмек ве соңкы чыкан энҗамлары сатын алмак угрунда ковалашярлар. Сенем шу затлара ковалашян болсаң, ваҗып зады, ягны Худай билен гатнашыгыңы гөзден салярсың. Гынансак-да, шу гүнлер көп адамларың Худай билен гатнашыгы ёк. Сен месихчи машгалада тербие алан болсаң, алан рухы мирасыңы йитирмекден әгә бол (Мат. 5:3). Худайың берен берекетлериниң гадырыны билмесең, бүтин өмрүңе онуң аҗы мивесини дадарсың.

 3 Эмма сен бу затларың өңүни алып билерсиң. Рухы мирасың гадырыны билмәге саңа нәме көмек эдер? Гелиң, Мукаддес Язгылардан кәбир мысаллара середелиң. Олар бизе рухы мирасымызың гадырыны билмәге көмек эдер. Бу мысаллар диңе бир яшлара дәл, эйсем әхли месихчилере-де пейдалы болар.

ОЛАР БЕРЕКЕТЛЕРИНИҢ ГАДЫРЫНЫ БИЛМЕДИЛЕР

4. 1 Шамувел 8:1—5-нҗи аятларда Шамувелиң огуллары барада нәме дийилйәр?

4 Биз Мукаддес Язгылардан бай рухы мирасының гадырыны билмедик адамлар барада окаярыс. Шамувел пыгамбер чагалыгындан Ехова гуллук эдип, хемише оңа вепалыды (1 Шам. 12:1—5). Ол огуллары Ёвел билен Абыя говы гөрелде гөркезсе-де, олар оңа эермедилер. Олар алан берекетлериниң гадырыны билмедилер ве эрбетлиге баш гошдулар. Мукаддес Язгыларда оларың какасына меңземәндиги ве «адалатдан йүз дөндүрендиги» айдыляр (1 Шамувел 8:1—5-нҗи аятлары окаң) *.

5, 6. Ёшыяның огуллары ве агтыгы нәмеден йүз өвүрдилер?

5 Ёшыя патышаның огуллары хем Шамувелиң огуллары ялы какасының гөрелдесине эермеди. Ёшыя Ехованы сөйүп, оңа вепалы гуллук эдйәрди. Худайың канун китабыны тапып, Ёшыя окап беренлеринде, ол Ехованың табшырыкларыны ыхласлы ерине етирди. Ол юртда бутпаразлыгы, җадыгөйлиги ве палчылыгы ёк эдип, халкы Ехова табын болмага чагырды (2 Пат. 22:8; 23:2, 3, 12—15, 24, 25). Ол огулларына, гөр, нәхили бай рухы мирасы галдырды! Ёшыяның үч оглы ве агтыгы патыша болансоң, онуң гыммат сайян затларының гадырыны билмедилер.

6 Ёшыяның оглы Еховахаз патыша боланда, «Реббиң назарында йигренҗи ишлери этди». Ол диңе үч ай хөкүм сүрди. Соңра Мүсүр патышасы оны сүргүн эдйәр ве ол шол ерде өлйәр (2 Пат. 23:31—34). Ондан соң доганы Ехояким 11 йыл хөкүм сүрди. Ол хем какасының галдыран рухы мирасының гадырыны билмеди. Ехояким эрбет патыша боланы үчин, Ермея ол барада: «Эшек гөмен ялы эдип гөмерлер» дийип пыгамберлик этди (Ер. 22:17—19). Ёшыяның бейлеки мирасдүшерлери оглы Сидкия ве агтыгы Ехоякин эрбетдилер. Оларам Ёшыяның ёлы билен йөремедилер (2 Пат. 24:8, 9, 18, 19).

7, 8. а) Сүлейман патыша рухы мирасының гадырыны билмейәндигини нәдип гөркезди? б) Рухы мирасының гадырыны билмедик адамлардан нәхили сапак эдинсе болар?

7 Сүлейман патыша хем какасы Давутдан бай рухы мирасы алыпды. Башда ол говы хөкүм сүрсе-де, соңра алан рухы мирасының гадырыны билмеди. «Сүлейманың гаррылык чагында аяллары йүрегини кесеки худайлара тарап өвүрдилер. Сүлейман какасы Давут ялы Худайы Реббе вепалы болмады» (1 Пат. 11:4). Шол себәпли Сүлейман Худайың мерхеметинден махрум болды.

8 Ёкарда айдылан адамларың  хеммесинде Ехованы танамага ве догры ишлери этмәге мүмкинчилиги барды. Гынансак-да, олар шол мүмкинчилиги элден гидирдилер. Эмма гадымы дөвүрдәки ве хәзирки яшларың көпүси рухы мирасыны гыммат сайярлар. Гелиң, говы гөрелде гөркезен бирнәче яшларың мысалына середелиң.

ОЛАР БЕРЕКЕТЛЕРИНИҢ ГАДЫРЫНЫ БИЛДИЛЕР

9. Нухуң огуллары нәхили гөрелде галдырды? (Макаланың башындакы сурата середиң)

9 Нухуң огуллары бизе говы гөрелде галдырды. Олар какасына гәмини гурмага көмек этдилер. Олар Ехова гулак асмагың ваҗыпдыгына дүшүнип, Тупан башламаздан өң гәмә гирдилер (Гел. чык. 7:1, 7). Нетиҗеде нәме болды? Гелип чыкыш 7:3-де айдылышы ялы, олар хайванлары гәмә салып, «оларың тохумларыны ер йүзүнде дири саклады». Адамларам халас болды. Нухуң огуллары какасына гулак асандыгы үчин, адамзат неслини довам этдирди ве арасса ерде хакыкы сеждәни дикелтди (Гел. чык. 8:20; 9:18, 19).

10. Дөрт яш еврей йигиди өвренен хакыкатының гадырыны билйәндигини нәдип гөркездилер?

10 Бирнәче асырдан соң дөрт яш еврей йигиди өвренен затларының гадырыны билйәндигини гөркездилер. Б. э. өң 617-нҗи йылда Хананя, Мишайыл, Азаря ве Даныел Бабыла сүргүн эдилди. Олар гөрмегей, акыллы боланы үчин Бабылда үстүнлик газанып билерди. Йөне олар бабыллыларың дурмуш ёлуны сайламады. Нәме үчин? Себәби олар алан рухы мирасыны гыммат сайярды. Оларың дөрдүси хем кичилигинден алан рухы мирасына эерендиги үчин бол берекет алды (Даныел 1:8, 11—15, 20-нҗи аятлары окаң) *.

11. Исаның рухы мирасы адамлара нәхили пейда гетирди?

11 Иса Месих рухы мирасыны гыммат саймакда аҗайып гөрелде гөркезди. Ол Атасындан көп затлары өвренип, оларың гадыр-гымматыны билйәрди. Иса: «Диңе Атаның Маңа өвреденлерини айдярын» диймек билен өвренен затларыны гыммат сайяндыгыны гөркезди (Яхя 8:28). Ол рухы мирасының адамлара-да пейда гетирмегини иследи. Ол: «Худайың Патышалыгының Хош Хабарыны Мен бейлеки шәхерлере-де билдирмели. Чүнки Мен мунуң үчин вагыз этдим» дийди (Лука 4:18, 43). Залым дүнйәдәки адамларың Худай барада хакыкаты гыммат саймаяндыгы үчин Иса шәгиртлерине «дүнйәден» болмазлыгы маслахат берди (Яхя 15:19).

СЕН БЕРЕКЕТЛЕРИҢ ГАДЫРЫНЫ БИЛЙӘРМИҢ?

12. a) 2 Тимотеос 3:14—17-нҗи аятлар нәме үчин хәзирки көп яшлара дегишли? б) Яш месихчилер өзүне нәхили сораглары бермели?

12 Ёкарда айдылан яшлар ялы,  белки, сенем Ехованы сөййән эне-атаңдан рухы мирасы алансың. Онда сениң ягдайың Мукаддес Язгыларда айдылан Тимотеосыңка меңзейәр (2 Тимотеос 3:14—17-нҗи аятлары окаң). Эне-атаң саңа Ехова барада ве оны нәдип бегендирип боляндыгы барада өвредендирлер. Белки, эне-атаң саңа бәбекликден өвредип башландыр. Бу болса саңа «Месих Иса болан иман аркалы гутулыш үчин өзүңи акылдар этмеги» ве Худая гуллук этмәге «тайын» болмага өвредендир. Сен алан рухы мирасыңы гыммат сайяндыгыңы гөркезерсиңми? Өзүңи барламак үчин шейле сораглары бер: Мен вепалы шаятларың хатарындадыгыма нәхили гараярын? Шу гүнлер ер йүзүнде Ехованы танаян аз санлы адамларың арасында боласым гелйәрми? Хакыкаты билйәндигими гыммат сайярынмы?

Сен вепалы шаятларың хатарындадыгыңа нәхили гараярсың? (9, 10, 12-нҗи абзацлара середиң)

13, 14. Кәбир яш месихчилер нәмәни дадып гөрмек ислейәрлер, эмма муны этмек нәме үчин акылсызлык боларды? Мысал гетириң.

13 Месихчи машгалада тербиеленен яшларың кәбири рухы җеннет билен Шейтаның гараңкы дүнйәсиниң тапавудыны гөрмейәрлер. Хатда оларың кәбири залым дүнйәниң леззетини дадып гөрмек ислейәр. Эмма саңа зепер етҗекдигини я-да өлҗекдигиңи барлап гөрмек үчин, өзүңи машының өңүне окларсыңмы? Элбетде, ёк! Шонуң ялы-да залым дүнйәниң «ченденаша ахлаксызлыгына» баш гошуп, нәхили дереҗеде зыян чекҗекдигиңизи барлап гөрмәң (1 Пет. 4:4).

14 Азияда яшаян Җенер атлы оглан месихчи машгалада улалды. Ол 12 яшында сувда чокундырылыпды. Эмма етгинҗек яшында ол дүнйәдәки затлара хөвес эдип башлаяр. Җенер: «Мен дүнйәдәки „эркинлиги“ дадып гөресим гелди» диййәр. Ол икийүзлүлиге баш гошуп, 15 яшында эрбет огланлар билен достлашяр. Ол достлары ялы спиртли ичгилери ичип, хапа сөзлери айдяр. Җенер көпленч достлары билен бильярд ве залым компьютер оюнларыны ойнап, өйүне гич гелйәрди. Эмма вагтың гечмеги билен ол дүнйәдәки өзүне чекйән затларың хич хили шатлык бермейәндигине гөз етирди. Онуң үчин дурмушы манысыз болды. Инди ол йыгнага доланып, шейле диййәр: «Мен шу гүнлерем көп кынчылыклара душ гелйәрин, эмма Ехованың берйән берекетлери онданам көп».

15. Месихчи машгалада улалмадык яшлар нәмәни унутмалы дәл?

15 Элбетде, йыгнакда месихчи машгалада улалмадык яшларам бар. Эгер  сенем шоларың бири болсаң, Ехованы танап оңа гуллук эдйәндигиңе бегенип билерсиң! Ер йүзүнде миллиардларча адамлар яшаяр. Ехова якынлашып Мукаддес Язгылардакы хакыкаты билмек улы берекетдир (Яхя 6:44, 45). Шу гүнлер мүң адамдан диңе бири хакыкат билимини аляр. Оларың арасында сенем бар. Хакыкаты нәдип билендигимизе гарамаздан, әхлимиз шатланмалы дәлми нәме? (1 Коринтослылар 2:12-ни окаң). Җенер доган шейле диййәр: «Әлем-җаханың эеси Ехованы танар ялы мен ким? Бу барада ойлананымда горкярын» (Зеб. 8:4). Шол ерде яшаян уямыз шейле дийди: «Мугаллым окувчыларыны тананда, олар өрән бегенйәр. Иң бейик мугаллым Ехованың бизи танамагы улы хорматдыр!»

СЕН НӘМЕ ЭДЕРСИҢ?

16. Шу гүнлер яш месихчилер нәхили карара гелмели?

16 Эгер сен яш болсаң, алан аҗайып берекетлериңи гөз өңүнде тутуп, догры ишлери эдйән адамларың арасында болмагы йүрегиңе дүверсиңми? Мунуң үчин гадымы дөвүрдәки Худайың вепалы гуллукчыларының гөрелдесине эер. Залым дүнйәде ислейән задыны эдйән, йөне гелеҗеги болмадык яшлара меңзеҗек болма (2 Кор. 4:3, 4).

17—19. Дүнйәден тапавутланмак нәме үчин пайхаслы?

17 Элбетде, залым дүнйәден тапавутланмак хемише аңсат дәл. Эгер тапавутлансаң, пайхаслы херекет эдерсиң. Мысал үчин, Олимпия оюнларына тайярлык гөрйән түрген барада ойланып гөр. Ол максадына етмек үчин дең-душларындан тапавутланяр. Түрген вагтыны алян ве үнсүни совян затлардан гача дуряр. Ол түргенлешмек ве максадына етмек үчин башгалардан тапавутланмага чекинмейәр.

18 Ехованың гуллукчылары дүнйәдәки яшлардан тапавутлылыкда эдйән ишлериниң нетиҗеси барада ойланяр. Сиз Ехова билен гатнашыгыңызы бозян ахлаксызлыкдан гача дурсаңыз, «соңсуз яшайша эе боларcыңыз» (1 Тим. 6:19). Ёкарда агзалан уя шейле диййәр: «Ынанян затларыңа гөрә яшасаң, гүнүң ахырында өзүңи багтлы дуйярсың. Бу Шейтаның дүнйәсине гаршы дуруп билйәндигиңи гөркезйәр. Галыберсе-де, Ехованың саңа йылгырып, гуваняндыгыны гөз өңүне гетирениңде, башгалардан тапавутланяндыгыңа бегенйәрсиң!»

19 Эгер сен дүнйәдәки затлара ковалашсаң, дурмушың манысыз болар (Ваг. 9:2, 10). Шол себәпли сен дурмушың манысына ве гелеҗекде эбеди яшамага мүмкинчилигиң бардыгына дүшүнмели. Эгер сен муңа дүшүнсең, «өзге миллетлериң гезиши ялы» гезмерсиң. Шонда сениң дурмушың манылы болар (Эфес. 4:17; Мал. 3:18).

20, 21. Биз догры карара гелсек гелеҗегимизе нәхили тәсир эдер? Эмма Ехова бизден нәме талап эдйәр?

20 Эгер биз догры карара гелсек, хәзирден дурмушымыз манылы болар ве «ери мирас алып», онда эбеди яшарыс. Биз алҗак аҗайып бол берекетлери гөз өңүне гетирип билмейәрис (Мат. 5:5; 19:29; 25:34). Худай бу берекетлери хеммелере бермез. Ол бизден кәбир затлары талап эдйәр (1 Яхя 5:3, 4-нҗи аятлары окаң). Алҗак берекетлеримиз Ехова вепалы гуллук этмек үчин эдйән тагалламыза дегйәр!

21 Ехова бизе хәзирден энчеме берекетлери берйәр. Биз онуң Сөзүнден догры билим алып, онуң ниети ве өзи барада хакыкаты билдик. Биз онуң адыны гөтерйәндигимизе ве Шаядыдыгымыза бегенйәрис. Худай бизиң тарапымызда болҗакдыгыны вада берйәр (Зеб. 118:7). Гелиң, яшымыза гарамаздан, әхлимиз рухы мирасымызың гадырыны билелиң ве Ехованы «бакы шөхратландыралың» (Рим. 11:33—36; Зеб. 33:12).

^ абзац 4 1 Шамувел 8:1 Шамувел гаррап, яшы бир чене барансоң, өз огулларыны Ысрайыла сердар гойды. 2 Онуң улы оглуның ады Ёвел, кичисиниң ады болса Абыяды. Олар Беершебаның сердарыдылар. 3 Шамувелиң огуллары өз какасының ёлундан гитмедилер; гайтам, диңе баямагың гамыны ийдилер, пара алдылар, адалатдан йүз дөндүрдилер. 4 Ысрайылың әхли яшулулары йыгнанышдылар ве Рамада отурян Шамувелиң янына барып: 5 «Инди сениң-ә яшың бир чене барды, огулларың болса сениң ызыңы тутмадылар. Шоңа гөрә, бейлеки халкларда болшы дей, үстүмизден хөкүмдарлык эдер ялы, бизе-де бир патыша белле» дийип, оңа йүз тутдулар.

^ абзац 10 Даныел 1:8 Даныел өзүни харам этмезлиги йүрегине дүвди. Шейдип, ол баш гөзегчиден өзүниң патышаның сачагындан бөлүп берилйән нахардан, шерапдан сакланмагыны хайыш этди. 11 Соңра Даныел баш гөзегчиниң өзүниң, Хананяның, Мишайылың ве Азаряның үстүнден гоян сакчысындан хайыш эдип, шейле дийди: 12 «Өз гулларыңы он гүн сынап гөрәй. Гой, бизе иймек үчин гөк-өнүмлер, ичмек үчин болса сув берилсин. 13 Шундан соң сен бизиң йүзүмизи көшк сачагындан иййән бейлеки йигитлериң йүзи билен деңешдирип билерсиң ве өз гулларыңа нәме этмеги ислесең, гөзел гөвнүң». 14 Шейдип, сакчы бу пикир билен ылалашып, олары он гүн сынап гөрди. 15 Он гүнден соң бу дөрт йигит көшк сачагындан нахарланянларың хеммесинден хас гөрмегей ве даяв гөрүндилер. 20 Патыша хер бир ылым я-да дүшүнҗе билен багланышыклы меселе хакда соранда, өз патышалыгындакы әхли җадыгөйлердир палчылардан оларың он эссе артыкдыгыны гөрди.