«Язгылара дүшүнмеклери үчин, оларың аңларыны ачды». ЛУКА 24:45

1, 2. Иса дирелен гүни шәгиртлерини нәдип рухландырды?

ИСАНЫҢ дирелен гүни ики шәгирди Иерусалимден такмынан 11 километр аралыкда ерлешйән оба барярды. Олар Исаның өлендигине гаты гынанярды, себәби онуң дирелендигини билмейәрди. Бирден Иса пейда болуп, олар билен биле йөрәп гитди. Иса шәгиртлерине нәдип гөвүнлик берди? Ол «Муса билен әхли пыгамберлерден башлап, хемме Мукаддес Язгыларда Өзи хакда айдыланлары олара дүшүндирди» (Лука 24:13—15, 27). Исаның шәгиртлери Язгылара дүшүненде «йүреклери янды» (Лука 24:32).

2 Шол ики шәгирт агшам Иерусалиме долананда, ресуллары тапып, болан затлары гүррүң берди. Ики шәгирт гүррүң берип дурка, Иса оларың хеммесине гөрүнди. Эмма ресуллар горкуп, йүреклеринде шүбхе дөреди. Иса олары нәдип рухландырды? Инҗилде: «Язгылара дүшүнмеклери үчин, оларың аңларыны ачды» дийилйәр (Лука 24:45).

3. Ехова гуллук эденимизде нәме себәпден рухдан дүшмегимиз мүмкин, эмма шатлыгымызы йитирмез ялы нәме этмели?

3 Кәвагт бизем Исаның шәгиртлери ялы рухдан  дүшмегимиз мүмкин. Биз Исаның табшыран ишини берҗай этсек-де, нетиҗесини гөрмән рухдан дүшйәндирис (1 Кор. 15:58). Я-да Мукаддес Язгылар окувыны гечйән адам рухы тайдан өсмейән ялы болуп гөрүнмеги мүмкин. Хатда кәбирлери Ехованы инкәр эдйәрлер. Биз вагызда шатлыгы йитирмез ялы нәме этмели? Мунуң үчин Исаның тымсалларына дүшүнмели. Гелиң, үч тымсала ве олардан нәме өвренип боляндыгына середелиң.

ЭКИН ТЫМСАЛЫ

4. Исаның экин тымсалы нәмәни аңладяр?

4 (Маркус 4:26—29-нҗы аятлары окаң). Исаның экин тымсалы нәмәни аңладяр? Тохум сепйән адам вагызчылары, тохумың өзи болса, акйүрекли адамлара вагыз эдилйән хош хабары аңладяр. Тохум сепен адам «гиҗе-гүндиз ятып, туруп» гүндеки затлары эдйәр. Тохум экиленден соң, хасыл берйәнчә вагт гечйәр. Шол дөвүр «тохум битйәр, өсйәр». Ол «топракда» кем-кемден өсйәр. Адамың рухы тайдан өсүши хем шейле боляр. Ол рухы тайдан өсдүги сайын Худая гуллук этмек ислейәр ве өзүни Ехова багыш эдип, сувда чокундырылып «хасыл берйәр».

5. Иса нәме үчин экин тымсалыны гетирди?

5 Иса нәме үчин бу тымсалы гетирди? Иса бизе Ехованың диңе «мынасып» адамларың йүрегинде хакыкат тохумыны өсдүрйәндигини дүшүндирҗек болды (Рес. иш. 13:48; 1 Кор. 3:7). Биз тохумы экип суварсак-да, оны өсдүрмейәрис. Биз оны меҗбур эдип я-да чалт өсдүрип хем билмейәрис. Биз тымсалдакы адам ялы көпленч гүндеки ишлер билен мешгул болуп, онуң нәдип өсйәндигини гөрмейәрис. Вагтың гечмеги билен Патышалык тохумы хасыл берйәр. Соңра тәзе шәгиртлер бизиң билен биле орак ишине гатнашып, көмек эдйәрлер (Яхя 4:36—38).

6. Адамың рухы өсүши бабатда биз нәмә дүшүнмели?

6 Биз бу тымсалдан нәме өвренйәрис? Биринҗиден, биз Мукаддес Язгылар окувыны гечйән адамың рухы өсүшини гөрүп билмейәндигимизе дүшүнмели. Биз оңа көмек этмек үчин элимизде барыны эдип, голдасак-да, оны сувда чокундырылмага меҗбур этмели дәл. Муны адамың өзи чөзйәндигини биз кичигөвүнлилик билен боюн алмалы. Адам Ехованы йүрекден сөйүп, оңа өзүни багыш этсе, шонда Худай разы боляр (Зеб. 51:12; 54:6; 110:3).

7, 8. a) Исаның экин тымсалындан нәме өвренйәрис? Мысал гетириң. б) Тымсалдан Ехова ве Иса барада нәмәни билдик?

7 Икинҗиден, бу тымсалдан эдйән ишимизиң нетиҗесини бирбада гөрмесек-де, рухдан дүшмезлиги өвренйәрис. Биз сабырлы болмалы (Якуп 5:7, 8). Биз окув гечйән адама көмек этмек үчин элимизде барыны эдендигимизе гарамаздан, онуң йүрегинде хакыкат тохумы өсмесе, бу бизиң говы мугаллым дәлдигимизи аңлатмаяр. Ехова дүзелмәге тайын болан кичигөвүнли адамларың йүрегинде хакыкат тохумыны өсдүрйәр (Мат. 13:23). Шол себәпли окув гечен адамларың нәчесиниң сувда чокундырыландыгы эсасында вагыз гуллугымыза баха бермели дәл. Галыберсе-де, Ехова бизиң говы гуллук эдйәндигимизи окув гечйән адамларың сесленишине гөрә кесгитлемейәр.  Ол бизиң йүрекден эдйән тагалламызы гыммат сайяр (Лука 10:17—20; 1 Коринтослылар 3:8-нҗи аятлары окаң).

8 Үчүнҗиден, биз окув гечйән адамың үйтгейәндигини гөрмесек алада этмели дәл. Мысал үчин, бир әр-аял миссионер доган билен Мукаддес Язгылар окувыны гечйәр. Олар догана вагызчы болмак ислейәндигини айданларында, ол, илки билен, чилими ташламалыдыгыны ятладяр. Әр-аял чилими ташланына бирнәче ай боландыгыны айданда, доган хайран галяр. Олар чилими нәме үчин ташлады? Себәби оны гизлин чекселер, Ехованың гөрйәндигини ве икийүзлүлиги йигренйәндигини билдилер. Шол себәпли олар чилими диңе миссионериң янында чекмезлиги дәл-де, оны асла ташламагы йүрегине берк дүвдүлер. Әр-аялың Худая болан сөйгүси догры карара гелмәге көмек этди. Миссионер оларың дүзелендигини гөрмесе-де, әр-аял рухы тайдан өсди.

ТОР ТЫМСАЛЫ

9. Тор тымсалы нәмәни аңладяр?

9 Матта 13:47—50-нҗи аятлары окаң. Исаның тор тымсалы нәмәни аңладяр? Деңзе ташланан улы тор әхли адамлара хош хабарың вагыз эдилмегини аңладяр. Тора дүрли балыкларың дүшүши ялы, хош хабара хер дүрли адамлар сесленйәр (Иш. 60:5). Хер йыл энчеме адамлар конгреслере ве Ятлама агшамына гелйәр. Оларың көпүси гөчме маныда «оңат» балык болуп, месихчилер йыгнагының агзасы болярлар. Бейлекилер болса, «эрбет» балык болуп, Ехованың халкына гошулмаяр.

Матта 13:47—50-нҗи аятлары окап...

10. Иса нәме үчин тор тымсалыны гетирди?

10 Иса нәме үчин тор тымсалыны гетирди? Тымсалда балыкларың сайланмагы агыр мушакгатда болҗак соңкы хөкүми аңлатмаяр. Бу залым дүнйәниң соңкы гүнлеринде болян вакалары гөркезйәр. Исаның айтмагына гөрә, хакыкат билен гызыкланан адамларың хеммеси Худайың тарапына гечҗекдигини аңлатмаяр. Көп адамлар йыгнак душушыкларына барса-да, Мукаддес Язгылар окувыны гечсе-де, өзүни Худая багыш этмек ислемейәрлер (1 Пат. 18:21). Кәбир адамлар йыгнак душушыкларына гелмегини бес эдйәрлер. Яшларың кәбири болса, месихчи машгалада тербиеленендигине гарамаздан, Ехованы сөймеги өвренмейәрлер. Шейле ягдайда Иса хер бир адамың өзүниң карара гелмелидигини ныгтады. Эгер биз догры карара гелсек, Ехова бизе «хазына» хөкмүнде гарар (Хаг. 2:7).

. . шу гүнлер олары нәдип уланып боляндыгы барада ойланың

11, 12. a) Биз тор тымсалындан нәме өвренйәрис? б) Тымсалдан Ехова ве Иса барада нәмәни билдик?

11 Биз тор тымсалындан нәме өвренйәрис? Бу тымсала дүшүнсек бизиң билен Мукаддес Язгылар окувыны гечйән адам я-да чагаларымыз хакыкат ёлуны сайламаса-да, ченденаша гынанып, рухдан дүшмерис. Биз олара өвретмек үчин элимизде барыны этсегем, шейле болмагы мүмкин. Адам Мукаддес Язгылар окувыны гечмәге разылашса-да, я-да чага хакыкатда тербиеленсе-де, онуң Ехова билен достлашҗакдыгыны аңлатмаяр. Себәби олар Ехованың хәкимиетине табын болмак ислемейәрлер ве онуң халкына гошулмаярлар.

Хакыкаты кабул эден адамларың кәбири Ехованың тарапына гечйәр (9—12-нҗи абзацлара середиң)

 12 Хакыкаты ташлан адам йыгнага хич хачан гайдып гелмезми? Я-да Ехова өзүни багыш этмедик адамдан умыдыңы үзмелими? Ёк. Агыр мушакгат гелмәнкә, хер бир адамың Худай билен достлашмага мүмкинчилиги бар. Себәби Ехова олара: «Маңа тарап өврүлиң, Менем сизе тарап өврүлерин» дийип чагыряр (Мал. 3:7). Иса хем муны йитен огул тымсалы аркалы дүшүндирди (Лука 15:11—32-нҗи аятлары окаң).

ЙИТЕН ОГУЛ

13. Йитен огул тымсалы нәмәни аңладяр?

13 Исаның йитен огул тымсалы нәмәни аңладяр? Тымсалдакы рехимдар ата бизиң гөкдәки сөйгүден долы Ехова Атамызы аңладяр. Йыгнакдан дашлашан адамлар болса, мирасыны сован огла меңзедилйәр. Олар Еховадан «даш юрда», ягны Шейтаның дүнйәсине гидйәр (Эфес. 4:18; Кол. 1:21). Оларың көпүси вагтың гечмеги билен агыр гүнә эдендигине дүшүнип, Ехованың гурамасына доланмак ислейәр. Йүрекден тоба эдип, ызына доланан кичигөвүнли адамлары рехимдар Атамыз гуҗак ачып гаршы аляр (Иш. 44:22; 1 Пет. 2:25).

14. Иса нәме үчин йитен огул тымсалыны гетирди?

14 Иса нәме үчин бу тымсалы гетирди? Иса Ехованың азашан адамларың доланмагыны, хакыкатданам, ислейәндигини гөркезди. Тымсалдакы ата оглуның доланып гелҗекдигине хич хачан умыдыны үзмейәрди. Ол оглуның «дашдан» гелйәнини гөренде, оңа тарап ылгап, арзылыдыгыны гөркезмек иследи. Бу тымсал хакыкаты ташлан адамлары Ехова доланмага хөвеслендирйәр. Оларың Ехова билен гатнашыгы бозулып, йыгнага доланмага чекинселер-де, бу оларың этҗек тагалласына дегйәр! Олар йыгнага долансалар Ехова, Иса ве перишделер бегенер (Лука 15:7).

15, 16. a) Исаның йитен огул тымсалындан биз нәме өвренйәрис? Мысал гетириң. б) Тымсалдан Ехова ве Иса барада нәмәни билдик?

15 Йитен огул тымсалындан биз нәме өвренйәрис? Биз Ехованың гөрелдесине эермели. Шонда биз «өте догры болман», тоба эден адамдан йүз өвүрмерис. Эгер ондан йүз  өвүрсек, Ехова билен достлугымыза зыян етирерис (Ваг. 7:16). Биз ене-де бир зады өвренип билерис. Йыгнакдан дашлашанлара дүзелмейән адам хөкмүнде дәл-де, «йитен гоюн» кимин гарамалы (Зеб. 119:176). Йыгнакдан азашан адама душ гелсек, оңа ызына доланмага көмек эдерисми? Оңа герекли көмек берлер ялы деррев яшулулара хабар берерисми? Биз Исаның тымсалына дүшүнен болсак, шейле эдерис.

16 Шу гүнлер йыгнага долананлар хем Ехованың гечиримлидигине, сөййәндигине ве доган-уяларың голдаяндыгына миннетдарлык билдирйәрлер. 25 йыл йыгнак гатнашыгындан кесилен доган шейле диййәр: «Мен йыгнага кабул эдиленимден бәри Ехованың «тәзеленме пурсатлары» берйәндигине өрән бегенйәрин (Рес. иш. 3:19, 20). Йыгнакдакы әхли доган-уялар мени голдаяр ве сөййәр! Хәзир мениң аҗайып рухы машгалам бар». Еховадан дашлашан бир яш уя шейле гүррүң берйәр: «Мен Исаның гүррүң берен сөйгүсини өзүмде дуюп, сөз билен нәхили беян этҗегими билмейәрин. Ехованың гурамасының агзасы болмак улы хорматдыр!»

17, 18. a) Биз бу үч тымсалдан нәме өврендик? б) Биз нәме этмеги йүрегимизе дүвмели?

17 Биз бу үч тымсалдан нәме өврендик? Биринҗиден, биз адамың рухы өсүшини гөрүп билмейәрис. Муны диңе Ехова гөрйәр. Икинҗиден, биз йыгнага гатнаян ве Мукаддес Язгылар окувыны гечйән адамларың хеммеси Ехова гуллук эдер дийип тама этмели дәл. Үчүнҗиден, хакыкаты ташлан адамларың көпүси Ехова доланярлар. Оларың доланҗакдыгына хич хачан умыдымызы үзмели дәл. Ызына доланып гелен адамлара Ехова ялы сөйги билдирип, олары гаршы алмалы.

18 Бизиң әхлимиз билими, дүшүнҗәни ве пайхасы гөзлемели. Исаның тымсалларыны оканыңызда, өзүңизе шу сораглары бериң: Тымсал нәмәни аңладяр? Инҗилде ол нәме үчин язылды? Тымсалдан нәме өврендим? Ондан Ехова ве Иса барада нәмәни билдим? Шейле этсек, Исаның тымсалларына дүшүнерис.