Skip to content

धा़रतीरे दो़ ओ़को़याक्‌ राज मेनाक्‌आ?

बाईबेल रेयाक्‌ जो़बाब तेम हाका-चाका को़क्‌आ। बाडाय मे जे चेदाक्‌ नो़आ बाक्‌डाय जा़रुड़ा आर दाराकान दिन ला़गित्‌ नो़आ रेयाक्‌ चेत्‌ मो़तलो़ब मेनाक्‌आ।

Get the Answer

See recently added videos, music, articles, and news.

ञेलमे नावाँनाक्‌ दो़ चेत्‌

जेहो़वा रेन गो़हाको़वाक्‌ का़लिसिया़ सभाको़

बाडाय मे, ओ़कारे ले जारवाक्‌ काना आर चेत्‌ लेकाले देवा सेवायेत्‌ काना।

बाईबेल चे-चेत्‌ ला़गित्‌ आरो़ज मे

आमाक्‌ सो़मो़य आर जायगा रे आमाक्‌ आ़त लेका मो़सतेतेगे बाईबेल सिखना़उता चेत्‌ जो़ङ मे।

ओ़को़य कानाले जेहो़वा रेन गो़हाको़ दो?

साय साय दिसो़म आर पा़रसी रेन हो़ड़को़ कान रेहो़ं, मित्‌ लेकानाक्‌ पो़न्थाको़ ला़गित्‌ ले जुमाकाना। सानामाक्‌ रेन सिसिरजा़विच्‌ आर बाईबेल रेन ईसो़र कान ते जेहो़वागे मा़हिमावाय ले मेनजो़ङ काना। बेसलेकाते जीसु मा़सी पाञजाये ला़गित्‌ कुरूमुटूयेत्‌ कान ते, ख्रिस्तान रो़ड़ो़गो़क्‌ मो़ञ्जले आ़ईका़वेदा। आले मिमित्‌ हो़ड़ जावगे सो़मो़य एम काते हो़ड़को़ बाईबेल खो़न ईसो़र आर ईसो़राक्‌ राज बाबो़त चेत्‌ आको़ ला़गित्‌ ले गो़ड़ो़वाको़ काना। आले गो़हाको़ दो़ जेहो़वा ईसो़र आर उनियाक्‌ राज बाबो़त गालमारावेत्‌ कान ते जेहो़वा रेन गो़हाको़ ले रो़ड़ो़गो़क्‌ काना।

आलेयाक्‌ वेबसाईट खो़न बा़ँड़ती बाडाय जो़ङमे। ओ़नलाईन बाईबेल पाड़हावमे। आले आर आलेयाक्‌ बिश्‍वा़स को़ बाबो़त चेद मे।

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.