Przejdź do zawartości

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Witamy!

Dzięki temu serwisowi dowiesz się więcej o Bogu, Biblii oraz Świadkach Jehowy. Możesz tutaj czytać, oglądać i pobierać materiały, które cię interesują. Chcemy, aby inni odnieśli korzyść z naszej strony, ale prosimy byś nie publikował jej zawartości na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach. Możesz podzielić się z innymi tym, czego się tu dowiedziałeś, poprzez skierowanie ich do niniejszego serwisu, zgodnie z opisanymi poniżej Warunkami użytkowania serwisu.

 Prawa autorskie

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy serwis jest publikowany i utrzymywany przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (dalej jako „Watchtower”). Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie teksty oraz informacje publikowane w tym serwisie stanowią własność intelektualną Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (dalej jako „Watch Tower”).

 Znaki towarowe

Adobe, logo Adobe, Acrobat i logo Acrobat są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes oraz iPod są znakami towarowymi Apple Inc. Microsoft, logo Microsoft, a także nazwy wszelkiego rodzaju oprogramowania i produktów Microsoft, w tym Microsoft Office i Microsoft Office 365, są znakami towarowymi Microsoft Inc. Android jest znakiem towarowym Google LLC. Logo Androida jest powielane lub modyfikowane dzięki użyciu zasobów tworzonych i udostępnianych przez firmę Google i wykorzystywane zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/). Wszystkie pozostałe znaki towarowe oraz zarejestrowane znaki towarowe należą do ich uprawnionych posiadaczy.

 Warunki użytkowania i licencja

Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z tego serwisu internetowego. Korzystając z niego, zgadzasz się w całości z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym z wszelkimi Dodatkowymi warunkami użytkowania (razem jako: „Warunki użytkowania”) określonymi w niniejszym serwisie internetowym. Jeżeli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania lub jakąkolwiek ich częścią, nie wolno ci korzystać z tego serwisu.

Czym jest właściwe korzystanie z niniejszego serwisu internetowego? Z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń, wolno ci:

  • Przeglądać, pobierać i drukować dla celów osobistych i niekomercyjnych znajdujące się w tym serwisie grafiki, publikacje elektroniczne, muzykę, zdjęcia, teksty lub filmy chronione prawami autorskimi należącymi do Watch Tower.

  • Udostępniać hiperłącza (linki) do lub kopie elektroniczne plików do pobrania z publikacjami, filmami lub dźwiękami zamieszczonymi w tym serwisie.

Nie wolno ci:

  • Zamieszczać w Internecie (na żadnej innej stronie internetowej, w serwisie udostępniania plików lub filmów ani w żadnej sieci społecznościowej) pochodzących ze strony grafik, publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, filmów lub artykułów.

  • Rozpowszechniać pochodzących z serwisu grafik, publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, filmów razem z lub jako części jakiegokolwiek oprogramowania (nie możesz również umieszczać takich materiałów na serwerze, z którego korzystałoby jakiekolwiek oprogramowanie).

  • Odtwarzać, powielać, kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób grafik, publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, tekstów lub filmów z niniejszego serwisu w celach komercyjnych lub za opłatą (nawet, jeśli nie czerpie się z tego żadnych korzyści).

  • Tworzyć w celu rozpowszechniania oprogramowania, narzędzi lub technik, które służą do gromadzenia, kopiowania, pobierania, wyciągania, zbierania, wydobywania danych, kodu źródłowego, obrazów lub tekstu z serwisu. (Powyższe nie zabrania rozpowszechniania darmowych, niekomercyjnych aplikacji napisanych w celu pobierania plików, takich jak: EPUB, PDF, MP3 czy MP4, z ogólnodostępnych części serwisu.)

  • Niewłaściwie korzystać z niniejszego serwisu lub udostępnianych w nim usług, na przykład zakłócać funkcjonowanie lub dostęp do serwisu lub jego usług poprzez używanie metod innych niż bezpośrednio udostępnionych.

  • Korzystać z tego serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie lub ograniczenie dostępności lub dostępu do serwisu albo w sposób niedozwolony, nielegalny, nieuczciwy lub obliczony na wyrządzenie szkody, ani też w związku z jakimkolwiek niedozwolonym, nielegalnym, nieuczciwym lub obliczonym na wyrządzenie szkody zamiarem lub działaniem.

  • Korzystać z serwisu lub pochodzących z niego grafik, publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, tekstów lub filmów w jakimkolwiek celu marketingowym.

  • Serwis ten korzysta z usług Mapy Google. Jest to usługodawca będący stroną trzecią, nad którym nie mamy kontroli. Korzystanie z Mapy Google w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującej wersji Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth. Nie jesteśmy informowani o ich aktualizacjach, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z usługi Mapy Google. Nie korzystaj z usługi Mapy Google, jeśli nie zgadzasz się z warunkami jej użytkowania. Żadne dane użytkownika nie są przekazywane wydawcom niniejszego serwisu przez Mapy Google.

 Sekcja medyczna

Zawartość sekcji medycznej umieszczonej w tym serwisie (dalej jako „Sekcja medyczna”) służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnej pomocy lekarskiej, nie jest też przeznaczona, aby zastępować jakąkolwiek profesjonalną pomoc medyczną, diagnostykę czy metody leczenia. W Sekcji medycznej nie poleca się, ani nie popiera jakichkolwiek konkretnych badań, lekarzy, produktów i wyrobów medycznych, procedur, opinii lub jakichkolwiek innych informacji, które zamieszczono w Sekcji medycznej.

Zawsze zasięgnij porady lekarza lub odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego w związku z jakąkolwiek kwestią zdrowotną lub mającą związek z leczeniem.

Podejmowane są wszelkie działania, by informacje medyczne publikowane w Sekcji medycznej niniejszego serwisu były rzetelne i aktualne. Jednakże informacje, z którymi możesz się zetknąć w Sekcji medycznej są zamieszczane „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is), bez rękojmi czy gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji wyraźnych lub dorozumianych w związku z Sekcją medyczną, w tym dorozumianej gwarancji wartości handlowej, ani przydatności do określonego celu. Nie udziela się żadnych gwarancji ani rękojmi co do niezawodności, dokładności, aktualności, użyteczności lub zupełności jakiejkolwiek informacji uzyskanej za pośrednictwem Sekcji medycznej. Nie przyjmuje się żadnych zobowiązań ani nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści Sekcji medycznej. Polegając na jakichkolwiek informacjach w Sekcji medycznej, działasz wyłącznie na własne ryzyko. Wydawcy tego serwisu w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej lub z tytułu jakichkolwiek roszczeń (m. in. za szkody pośrednie i uboczne, szkody na dobrach osobistych oraz wynikające z następstw śmierci innych osób, utracone korzyści, szkody wynikające z utraty danych lub zakłócenia działalności gospodarczej) związane z użytkowaniem bądź brakiem dostępu do Sekcji medycznej, niezależnie od tego, czy roszczenia bądź szkody wynikałyby z rękojmi, gwarancji bądź wynikałyby z czynu niedozwolonego lub byłyby oparte na jakiejkolwiek innej podstawie bądź teorii prawnej, niezależnie od tego, czy wydawcy tego serwisu zostali poinformowani o możliwości istnienia takich roszczeń bądź szkód.

 Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Niniejszy serwis oraz wszystkie udostępniane w nim informacje, treści, materiały czy inne usługi, dostarczane są przez Watchtower „w takim stanie, w jakim się znajdują” (tzw. as is). Watchtower nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju — ani wyraźnych, ani dorozumianych.

Watchtower nie gwarantuje, że serwis jest wolny od wirusów czy innych elementów szkodliwych. Watchtower nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu żadnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku korzystania z jakiejkolwiek usługi czy jakichkolwiek udostępnianych poprzez serwis informacji, treści, materiałów czy innych usług udostępnianych w tym serwisie, w tym z tytułu odszkodowań za szkody bezpośrednie, pośrednie, z tytułu strat moralnych, odszkodowań za rzeczywiste straty lub szkody wtórne (w tym odszkodowań z tytułu utraconych korzyści).

 Naruszenie Warunków użytkowania

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących Watchtower na podstawie niniejszych Warunków użytkowania, wobec każdego, kto w jakikolwiek sposób naruszy te warunki, Watchtower może podjąć według swego uznania stosowne kroki, łącznie z zawieszeniem dostępu do serwisu, zablokowaniem dostępu do serwisu, zablokowaniem dostępu do serwisu komputerom używającym danego adresu IP, skontaktowaniem się z dostawcą usługi internetowej w celu zablokowania dostępu do serwisu lub podjęciem działań prawnych.

 Zmiany treści

Watchtower może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. Zrewidowane Warunki użytkowania będą obowiązywać użytkowników serwisu internetowego od daty ich opublikowania w niniejszym serwisie. Prosimy byś regularnie sprawdzał tę stronę, by mieć pewność, że jesteś zaznajomiony z aktualnie obowiązującą wersją Warunków użytkowania.

 Prawo obowiązujące i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków użytkowania są przepisy prawa stanu Nowy Jork, USA, bez względu na postanowienia norm kolizyjnych. Wszelkie działania podejmowane na drodze prawnej mające związek z niniejszymi Warunkami użytkowania będą podejmowane przed sądem stanowym lub federalnym właściwym dla stanu Nowy Jork, USA.

 Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez właściwy sąd za bezskuteczne, nieważne, niewykonalne lub bezprawne, pozostałe z nich będą nadal obowiązywać. Niewykonanie przez Watchtower któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi, ani nie może być interpretowane jako odstąpienie od takiego postanowienia czy od prawa egzekwowania takiego postanowienia.

 Integralność umowy

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość postanowień umownych pomiędzy tobą a Watchtower, w związku z użytkowaniem tego serwisu oraz zastępują wszystkie poprzednie postanowienia umowne dotyczące użytkowania niniejszego serwisu.