Acts 9:1-43

9  Saul hem barava laekem yet for killim dae olketa disaepol bilong Lord and hem gohed talem bae hem duim datwan. Hem go long hae priest  and askem hem for raetem olketa leta long olketa sinagog* long Damascus. Olketa leta hia bae givim hem paoa for holem and tekem go long Jerusalem eni man or woman wea followim datfala niu wei.*  Taem hem klosap kasem Damascus, seknomoa wanfala laet from skae hem shaen raonem hem.  Hem foldaon long graon and herem wanfala toktok wea sei: “Saul, Saul, why nao iu againstim mi?”  Saul hem sei: “Hu nao iu?” Hem sei: “Mi Jesus. Mi nao man wea iu againstim mi.  Getap and go long taon. Bae wanfala man hem talem iu wanem iu mas duim.”  Olketa man wea gogo witim Saul olketa seke and no talem eni samting nao bikos olketa herem datfala toktok bat olketa no lukim hu nao toktok kam.  Saul hem getap, bat nomata eye bilong hem open, hem no savve lukim eni samting nao. So olketa holem hand bilong hem and leadim hem go long Damascus.  For thrifala day hem no lukim eni samting and hem no kaikai or drink tu. 10  Wanfala disaepol stap long Damascus wea nem bilong hem An·a·niʹas. Hem lukim Lord insaed wanfala vision and hem sei long hem: “An·a·niʹas!” Then An·a·niʹas hem sei: “Lord, mi long hia.” 11  Lord sei long hem: “Iu getap and go long haos bilong Judas long datfala road wea olketa kolem Stret Road. Ask for wanfala man wea nem bilong hem Saul. Hem man bilong Tarsus. Distaem hem gohed prea long there 12  and insaed wanfala vision hem lukim wanfala man kam long hem wea nem bilong hem An·a·niʹas. Hem putim hand bilong hem long hem for mekem hem savve lukluk moa.” 13  Bat An·a·niʹas hem sei: “Lord, mi herem staka story abaotem olketa nogud samting wea disfala man hem duim long olketa disaepol* bilong iu long Jerusalem. 14  Hem garem paoa from olketa hed priest for holem eniwan wea trust* long nem bilong iu.” 15  Bat Lord hem sei long hem: “Iu go nao, bikos mi chusim disfala man for talemaot nem bilong mi long pipol long olketa difren kantri and long olketa king and olketa son bilong Israel tu. 16  Bae mi showim hem evri nogud samting wea bae kasem hem from hem talemaot nem bilong mi.” 17  So An·a·niʹas hem go nao. Hem go insaed long datfala haos and putim hand bilong hem long Saul and sei: “Saul, brata bilong mi. Datfala Lord Jesus wea iu lukim long road, hem sendem mi kam mekem iu savve lukluk moa and iu savve kasem holy spirit.” 18  Semtaem nomoa, samting wea luk olsem scale bilong fish hem foldaon from eye bilong hem and hem savve lukluk nao. Hem getap and hem baptaes. 19  Bihaen hem kaikai hem strong bak nao. Hem stap witim olketa disaepol long Damascus for lelebet taem. 20  Long semtaem tu hem go preach long olketa sinagog abaotem Jesus and talem long pipol Jesus hem Son bilong God. 21  Evriwan wea herem samting wea hem talem olketa barava sapraes and sei: “Hem nao disfala man wea barava spoelem olketa long Jerusalem wea trust long disfala nem. Hem kam long hia for holem olketa and tekem olketa go long olketa hed priest!” 22  Bat Saul hem gohed strong long ministry bilong hem. Hem pruvim long olketa Jew long Damascus Jesus hem datfala Christ. Olketa Jew hia no savve talem eni samting againstim datwan nao. 23  Bihaen plande day hem go pas, olketa Jew mekem plan for killim Saul dae. 24  Bat gogo, Saul hem savve long nogud plan bilong olketa. Evri day and evri naet olketa savve weitim hem long olketa gate mekem olketa savve killim hem dae. 25  So long wanfala naet olketa disaepol putim hem insaed long wanfala basket. Olketa daonem basket hia go aotsaed long wanfala window long wall bilong datfala taon. 26  Taem hem kasem Jerusalem hem trae for joinim grup bilong olketa disaepol bat olketa fraetem hem bikos olketa no bilivim hem wanfala disaepol. 27  So Barʹna·bas hem helpem Saul. Hem tekem hem go long olketa aposol and storyim long olketa hao Saul hem lukim Lord long road and Lord hem story witim Saul. Hem talem olketa tu hao Saul hem no fraet for story long nem bilong Jesus long Damascus. 28  So Saul hem gohed stap witim olketa and hem go long evri ples long Jerusalem and hem no hol bak for story long nem bilong Lord. 29  Hem story and raoa tu witim olketa Jew wea story long Greek languis, bat olketa trae for killim hem dae. 30  Taem olketa brata long there luksavve long diswan, olketa tekem hem long Caes·a·reʹa and sendem hem go long Tarsus. 31  Start long datfala taem, olketa disaepol long Ju·deʹa, Galʹi·lee, and Sa·marʹi·a stap gud and no eniwan againstim olketa. Faith bilong olketa kamap strong. Namba bilong olketa disaepol kamap staka bikos olketa obeyim Jehovah and holy spirit hem mekem olketa strong. 32  Peter hem gogo raon long evri ples and hem go kasem olketa disaepol* wea stap long Lydʹda tu. 33  Hem lukim wanfala man long there wea paralaes. Nem bilong hem Ae·neʹas. Hem leidaon long bed bilong hem for eitfala year. 34  Peter sei long hem: “Ae·neʹas, Jesus Christ hem healim iu nao. Getap and stretem bed bilong iu.” Semtaem nomoa, hem getap nao. 35  Evriwan wea stap long Lydʹda and long Sharʹon olketa lukim hem, and olketa biliv long Lord. 36  Long Jopʹpa wanfala disaepol hem stap wea nem bilong hem Tabʹi·tha. Long Greek languis, nem bilong hem Dorʹcas. Hem evritaem helpem pipol and duim gud samting for pipol wea poor. 37  Taem Peter hem long Lydʹda, Dorʹcas hem sik and hem dae. So olketa wasim body bilong hem and putim hem long rum antap. 38  Olketa disaepol long Jopʹpa herem Peter hem long Lydʹda, wea hem klosap nomoa. So olketa sendem tufala man for go askem hem olsem: “Plis, iu kam kwiktaem long mifala.” 39  Peter hem go witim olketa and taem hem kasem long there, olketa tekem hem go long datfala rum antap. Staka widow woman gohed krae and showim Peter olketa kaleko wea Dorʹcas hem sewim taem hem laef yet. 40  Peter talem evriwan for go aotsaed. Hem nildaon and prea. Then hem luk go long body hia and sei: “Tabʹi·tha, iu getap!” Tabʹi·tha openem eye bilong hem and taem hem lukim Peter, hem start for getap. 41  Peter holem hand bilong hem and helpem hem for standap. Hem kolem olketa disaepol* and olketa widow woman for kam lukim Tabʹi·tha hem laef nao. 42  Evriwan long Jopʹpa herem diswan and staka biliv long Lord. 43  Peter hem stap for lelebet longtaem long Jopʹpa witim Simon, wea hem man for redyim skin bilong animal wea pipol savve iusim for wakem samting.

Olketa footnote

Diswan hem ples wea olketa Jew hipap for readim Law and prea.
Diswan hem minim teaching and wei wea olketa Christian followim.
Long Greek languis hem sei, “olketa holy wan.”
Long Greek languis hem sei, “singaot long datfala nem.”
Long Greek languis hem sei, “olketa holy wan.”
Long Greek languis hem sei, “olketa holy wan.”