Acts 3:1-26

3  Wanfala day, long taem bilong prea long mek-naen hour,* Peter and John go long temple.  Samfala pipol karem kam wanfala man wea leg bilong hem nogud start kam long taem wea hem born. Evriday olketa savve putim hem klosap long gate bilong temple wea olketa kolem Nambawan Gate, mekem hem savve askem selen long pipol wea kam long temple.  Taem hem lukim Peter and John klosap for go insaed temple, hem askem selen long tufala.  Peter and John luk stret long datfala man and sei long hem: “Iu luk kam long mitufala.”  Hem lukluk long tufala bikos hem tingse bae tufala givim hem eni samting.  Bat Peter sei: “Mi no garem silver and gold, bat mi bae givim long iu samting wea mi garem: Long nem bilong Jesus Christ bilong Nazʹa·reth, iu standap and wakabaot!”  So Peter holem raet hand bilong datfala man and mekem hem standap. Semtaem nomoa leg bilong hem strong nao.  Hem standap and hem wakabaot nao. Then hem go insaed temple witim tufala. Hem wakabaot and jampjamp and praisem God.  Olketa pipol lukim hem wakabaot and praisem God. 10  Olketa luksavve hem nao man wea savve sidaon olowe long gate long temple wea olketa kolem Nambawan Gate for askem selen long pipol. Olketa sapraes fogud long samting wea happen long hem. 11  Taem man hia gohed hol strong long Peter and John, olketa pipol ran kam long olketa long area wea olketa kolem, ‘Varanda bilong Solʹo·mon,’ and olketa barava sapraes tumas nao long samting wea happen. 12  Taem Peter lukim diswan, hem sei long olketa: “Pipol long Israel, hao nao iufala sapraes long diswan? Hao, iufala tingse from mitufala lovem God and from paoa bilong mitufala seleva nao hem mekem disfala man wakabaot? 13  God bilong Abraham and bilong Isaac and bilong Jacob, wea hem God bilong olketa grani bilong iumi long bifor kam, hem mekhae long Jesus, wea hem Wakaman bilong hem. Hem nao man wea iufala les long hem and givim go long nara pipol for killim hem dae nomata Pilate laek letem hem for go free. 14  Iufala les long datfala man wea holy and raeteous, bat iufala askem Pilate for letem go free man wea hem killim dae narawan. 15  Iufala killim dae man wea God markem for givim laef long pipol. Bat God mekem hem laef bak, and mitufala nao lukim datwan. 16  Faith bilong mitufala long Jesus nao mekem leg bilong disfala man wea iufala lukim and savve long hem for kamap gud moa. Jesus nao mekem mitufala garem faith olsem and dastawe leg bilong disfala man hem gud bak olsem iufala evriwan lukim finis. 17  Olketa brata bilong mi, mi savve iufala and olketa bigman bilong iufala tu no barava minim samting wea iufala duim. 18  God letem olketa samting hia for happen mekem toktok bilong hem wea olketa profet talem firstaem hem kamap tru. Olketa profet sei bae Christ hem safa. 19  “So iufala mas repent and changem wei bilong iufala,* mekem Jehovah savve forgivim olketa sin bilong iufala, strongim iufala, 20  and sendem kam datfala Christ wea God chusim for iufala, wea hem nao Jesus. 21  Hem mas stap long heven go kasem taem God stretem bak evri samting wea hem storyim long olketa holy profet bilong hem long bifor. 22  Moses hem sei, ‘Jehovah God bae chusim wanfala brata bilong iufala for kamap profet olsem mi. Iufala mas duim evri samting wea hem talem long iufala. 23  Eniwan* wea no obeyim datfala Profet, God bae finisim hem.’ 24  Iu savve, start kam long profet Samuel, evri profet story abaotem datfala Christ.* 25  Iufala nao olketa son bilong olketa profet and iufala nao kasem gud samting from datfala agreement wea God mekem witim olketa grani bilong iufala, taem hem sei long Abraham, ‘Evri famili long earth bae kasem blessing bikos long olketa pikinini bilong iu.’ 26  God chusim Wakaman bilong hem and sendem hem kam long iufala firstaem. Hem sendem hem for blessim iufala taem hem helpem iufala lusim olketa nogud wei bilong iufala.”

Olketa footnote

Samting olsem 3 klok long aftanun. Diswan hem naenfala hour bihaen sun hem kamap.
Long Greek languis hem sei, “tan raon.”
Long Greek languis hem sei, “soul.” Lukim Appendix 7A.
Long Greek languis hem sei, “talemaot olketa day hia.”