Acts 12:1-25

12  Long datfala taem, King Herod hem start for spoelem samfala long olketa kongregeson.  Hem talem olketa soldia bilong hem for tekem sword and killim dae James wea hem brata bilong John.  Herod luksavve olketa Jew hapi long diswan, so hem talem olketa soldia for go for holem Peter tu. Datwan hem long taem for kaikaim bred wea no garem yeast.  Olketa soldia holem Peter and putim hem long prison. Herod markem sixtinfala soldia for gaedem hem. Fofala soldia nao waka long wanfala shift. Hem duim olsem bikos hem laek for keepim Peter go kasem taem Pasova hem finis, then tekem hem go long olketa pipol.  So Peter hem stap long prison bat evriwan long olketa kongregeson gohed prea strong long God for helpem hem.  Long naet bifor Herod bae tekem Peter go long olketa pipol, olketa taengem hem long tufala chain and hem sleep midol long tufala soldia. Olketa security standap long door bilong prison tu.  Seknomoa, angel bilong Jehovah standap insaed long datfala prison and wanfala laet hem shaen kam insaed. Hem sekem Peter for wekapem hem and sei: “Kwiktaem, iu getap nao!” Semtaem nomoa, chain long hand bilong hem foldaon nao.  Angel sei long hem: “Redyim iuseleva and werem sandol bilong iu.” Peter obeyim hem nao. Angel hem sei moa: “Iu werem longfala kaleko bilong iu and kam followim mi.”  Peter hem go aot from cell hia and go followim datfala angel. Hem tingse hem lukim wanfala vision nomoa and hem no savve samting wea angel hia duim hem really happen. 10  Tufala go pas long first grup bilong olketa security and then go pas long nara grup moa. Gogo tufala kasem nao iron gate for go aotsaed long prison, and hem open seleva nomoa for tufala go aot and go insaed long taon nao. Olketa go followim wanfala road and semtaem nomoa datfala angel lusim hem nao. 11  Long taem hia nao Peter hem luksavve Jehovah sendem kam angel bilong hem for sevem hem from Herod and from olketa nogud samting wea olketa Jew laekem for kasem hem. 12  Bihaen hem luksavve long diswan, hem go long haos bilong Mary, wea hem mami bilong John. Nara nem bilong John hem Mark. Staka disaepol hipap long there and prea. 13  Peter hem noknok long door and wanfala haosgele wea nem bilong hem Rhoda hem kam for lukim hu nao hem noknok. 14  Taem gele hia heresavve Peter nao hem toktok kam, hem hapi fogud. Hem no openem door, bat hem ran go bak insaed and talem olketa Peter nao hem standap aotsaed long door. 15  Olketa sei long hem: “Ating iu krangge ia!” Bat gele hia hem gohed for sei Peter nao long door. Olketa sei: “Hem angel bilong hem nao ia.” 16  Peter hem gohed for noknok. Taem olketa openem door, olketa lukim hem and sapraes fogud. 17  Hem mekem saen for evriwan kwaet firstaem. Hem storyim evri samting wea Jehovah duim for aotem hem from prison and hem sei: “Talem olketa samting hia long James and long olketa brata.” Then nomoa hem go aot and go long narafala ples nao. 18  Long early morning, olketa soldia gohed long big story abaotem wea nao Peter hem go. 19  Herod lukaotem hem long evri ples bat no faendem hem. So hem kwestinim olketa security and then talem olketa soldia for tekem olketa and panisim olketa. Then hem lusim Ju·deʹa and go stap long Caes·a·reʹa for lelebet longtaem. 20  Herod hem kros long pipol bilong Tyre and Siʹdon. Kantri bilong Herod nao givim kaikai long olketa. So samfala long olketa hia kam for askem Blastus, wea hem boss long haos bilong king, for helpem olketa mek peace witim king. 21  Long wanfala day, taem olketa pipol hipap, Herod werem spesol kaleko bilong hem. Hem sidaon long ples for judgem man and hem toktok long olketa pipol hia. 22  Olketa singaot olsem: “Ino man nao toktok. Hem wanfala god ia!” 23  Semtaem nomoa, angel bilong Jehovah mekem olketa worm kaikaim Herod and hem dae nao, bikos olketa pipol hia shud praisem God bat hem letem olketa for praisem hemseleva nomoa. 24  Pipol long staka ples herem message bilong Jehovah and kamap disaepol. 25  Bihaen Barʹna·bas and Saul duim datfala relief waka long Jerusalem, olketa go bak moa long Antioch. Olketa tekem tu John, wea nara nem bilong hem Mark.

Olketa footnote