Acts 5:1-42

5  Wanfala man wea nem bilong hem An·a·niʹas witim waef bilong hem Sap·phiʹra, salem wanfala pis land.  Hem keepim haf long selen wea hem tekem bat hem no talem olketa aposol. Waef bilong hem tu savve long diswan. Then hem tekem nara haf long selen hia and givim long olketa aposol.  Peter hem sei: “An·a·niʹas, iu barava no fraet for againstim holy spirit taem iu laea olsem! Iu keepim nao haf long selen wea iu tekem taem iu salem datfala pis land. Hao nao iu letem Satan switim iu for duim olsem?  Datfala pis land hem bilong iu, iaman? Bihaen iu salem finis, selen wea iu tekem hem bilong iu tu. So hao nao iu garem nogud tingting olsem? Iu no laea long olketa man ia, God nao iu laea long hem.”  Semtaem An·a·niʹas herem diswan nomoa, hem foldaon and dae nao. Evriwan wea herem story abaotem diswan, olketa barava fraet.  Olketa young man getap and pasolem body bilong hem long kaleko, karem hem go aotsaed, and berem hem.  Samting olsem thrifala hour bihaen datwan, waef bilong hem kam insaed long haos. Hem no savve tu long samting wea happen.  Peter sei long hem: “Hao, diswan nao evri selen wea iutufala tekem for pis land wea iutufala salem?” Woman hem sei: “Hem nao ia.”  Peter sei long hem: “Hao nao iutufala plan for trae for trikim spirit bilong Jehovah? Iu savve, olketa wea berem hasband bilong iu kam finis, and olketa bae karem iu go aotsaed tu.” 10  Semtaem nomoa, hem foldaon and dae nao. Taem olketa young man kam insaed haos, olketa lukim hem dae finis, so olketa karem hem go aotsaed and berem hem saed long hasband bilong hem. 11  From diswan, full kongregeson and evriwan wea herem story abaotem olketa samting hia, olketa barava fraet. 12  Pipol lukim olketa aposol duim staka mirakol and olketa saen and olketa savve hipap tugeta long area wea olketa kolem, ‘Varanda bilong Solʹo·mon.’ 13  Olketa narawan fraet for hipap witim olketa. Nomata olsem, pipol gohed praisem olketa disaepol. 14  Staka man and woman biliv long Lord and kamap disaepol nao. 15  Then olketa tekem kam pipol wea sik and leim olketa long olketa bed saed long olketa main road. Olketa hope taem Peter hem go pas shadow bilong hem savve kasem olketa mekem olketa gud bak. 16  Staka pipol long olketa taon raonem Jerusalem tu olketa tekem kam pipol wea sik and wea demon stap long olketa, and evriwan gud bak. 17  Bat hae priest and olketa nara priest, wea hem nao olketa Sadducee, olketa barava jealous. So olketa getap 18  and holem nao olketa aposol and putim olketa long prison. 19  Bat long datfala naet, angel bilong Jehovah openem olketa door long prison and tekem olketa go aot and hem sei: 20  “Iufala go standap long temple and storyim long pipol evri samting wea olketa mas duim for kasem laef olowe.” 21  Bihaen olketa herem diswan, olketa go long temple long early morning and start for teachim pipol. Taem hae priest and olketa nara priest kam, olketa kolem kam olketa man bilong Hae Kot bilong olketa Jew* and olketa bigman bilong Israel. Olketa talem olketa security for go tekem kam olketa aposol from prison. 22  Taem olketa security kasem datfala prison, olketa aposol lus nao. So olketa go bak 23  and sei: “Olketa door long prison barava lok gud and olketa security standap for gaedem olketa door. Bat taem mifala openem olketa door, mifala no lukim eniwan stap insaed.” 24  Taem bigman long temple and olketa hed priest herem diswan, olketa barava konfius and no savve long wanem bae happen. 25  Wanfala man hem kam and sei: “Olketa man wea iufala putim long prison olketa standap long temple and teachim pipol.” 26  Bigman bilong temple and olketa police bilong hem go for holem olketa aposol. Olketa no raf long olketa from olketa fraetem pipol, nogud olketa sutim olketa long ston. 27  So olketa tekem kam olketa aposol long ples wea hae kot hipap insaed. Then hae priest hem kwestinim olketa 28  and sei: “Mifala stopem iufala finis for no teach long disfala nem, batawea, evriwan long Jerusalem herem teaching bilong iufala nao, and iufala laekem mifala for mas kasem blame for dae bilong disfala man.” 29  Peter and olketa nara aposol sei: “God nao hem ruler wea mifala mas obeyim, no olketa man. 30  Iufala killim dae Jesus taem iufala hangem hem long post, bat God bilong olketa grani bilong iumi mekem hem for laef bak. 31  God mekem disfala man for sidaon long raet saed bilong hem. Hem markem hem for sevem pipol and givim laef long olketa. God duim diswan for pipol bilong Israel savve repent and hem forgivim olketa. 32  Mifala lukim olketa samting hia. And tu, holy spirit wea God givim long olketa wea obeyim hem, helpem mifala for talemaot olketa samting hia.” 33  Taem olketa herem diswan, olketa kros fogud and laek killim dae olketa aposol. 34  Bat wanfala man hem standap for toktok long datfala kot. Nem bilong hem Ga·maʹli·el, and hem wanfala Pharisee wea teachim Law and wea pipol tinghae long hem. Hem talem olketa for tekem olketa aposol aotsaed firstaem. 35  Then hem sei long olketa: “Pipol long Israel, iufala tingting gud firstaem bifor iufala duim eni samting long olketa man hia. 36  Long bifor, wanfala man wea nem bilong hem Theuʹdas hem sei hem wanfala bigman. Samting olsem 400 man nao followim hem. Gogo samfala pipol killim hem dae. Then olketa wea followim hem ranawe and grup wea hem startim hem finis nao. 37  Bihaen, long taem bilong census, pipol followim wanfala man bilong Galʹi·lee wea nem bilong hem Judas. Bat man hia tu hem dae and evriwan wea followim hem go stap long olketa didifren ples. 38  Dastawe distaem mi talem iufala, No duim eni samting long olketa man hia. Iufala leavim olketa nomoa, bikos sapos disfala teaching or waka hem bilong olketa man, bae hem finis nomoa ia, 39  bat sapos hem bilong God, hard tumas for iufala stopem olketa. Nogud nao iufala faet againstim God.” 40  So olketa followim nao samting wea Ga·maʹli·el talem. Olketa kolem olketa aposol kam bak insaed, whipim olketa, and stopem olketa for no story long nem bilong Jesus. Then olketa letem olketa for go. 41  So nomata datfala hae kot spoelem olketa, olketa hapi nomoa from olketa savve God nao letem datwan for kasem olketa bikos olketa faithful for followim Jesus. 42  Evriday long temple and long haos tu haos olketa gohed for teachim pipol and talemaot gud nius abaotem Jesus, wea hem nao datfala Christ.

Olketa footnote

Sanhedrin.