Bälɛ wer kä tin kɔŋ

“Kä ba thuk kuäärä Kuɔth ti gɔw ti̱ti̱ lat wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw.”—Mɛ-thiw 24:14.

Nëën Jaöba- Kɛ Kɔn Ŋaani?

Nëën Jaöba kɛ Kɔn Ŋaani?

Kɔn, bä nɛy rɛy nɛɛni ti kur diaal ti tekɛ thuk ti gööl, kuɛ la ɣöö lätkɔ diaal kɛ kɛl. Kä min di̱t ni jɛn ɛlŋ ɛ ɣöö liak nɛy ni Kuoth Jaöba, min la Kuoth Baibolä ëë cak ti diaal. Kɔn, com nɛy r ɛlŋ bä kɛ guur Yecu Kritho kä ɛ gɔɔy mi di̱i̱t kä nɛy ɛn ɣöö ba nɛy cɔl i̱ ji̱ kɔaar Kritho. La ramɔ kä kɔ gua̱a̱th mi di̱i̱t a thuk kɛ ŋi̱i̱c nath kɛ Baibol kɛnɛ kui̱ Kuäärä Kuɔth. Kɛ ɣöö la ruac nɛy kɛ kui̱ Kuɔth ni Jaöba kɛnɛ ciaŋ Kuäärädɛ ca nɛy cu cɔl i̱ Nëën Jaöba.

Guic gua̱a̱th in tee nɛy thi̱n kä intɛrnɛt.Kuɛn Baibol rɛy intɛrnɛt.Ŋi̱i̱cni rɔ kɛ kɔ kɛnɛ ciaŋ ŋäthäda.

 

 

Go̱rɛ ɛn ɣöö ba ji̱ Ŋi̱ec kɛ Baibol

Käni ruaacni baibolä baaŋ kɛ gua̱a̱th in lot rɔ kɛ ji̱ pa̱ny

Bidiöni ji̱ kɔaar Kritho

Bidiöni tin tee rɛy intɛrnɛt tin jakɛ ŋa̱th kä bum kɛ Kuoth.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

Buɔkni tin ca Nyoth

Guic tin ca pay nyuth.

Guic Bidiöni kɛ Thok Mieŋni

Ŋi̱cni rɔ kɛ Baibol kɛ bidiöni kɛ thok mieŋni.