Ir al contenido

¿Ndáa ta̱ kúú arcángel Miguel?

¿Ndáa ta̱ kúú arcángel Miguel?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ta̱ káʼa̱nna xíʼin Miguel á “san Miguel”, nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n na̱ inka religión, Biblia káʼa̱nña ña̱ saá xi̱naní ta̱ Jesús tá kúma̱níka kixira nu̱ú ñuʼú yóʼo ta saátu naníra vitin. a Biblia káchiña ña̱ na̱túʼun kúáchi ta̱ Miguel xíʼin ta̱ Ndi̱va̱ʼa xa̱ʼa̱ ta̱ Moisés tá ni̱xi̱ʼi̱ra ta saátu chi̱ndeétáʼanra xíʼin iin ángel ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ profeta Daniel xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ (Daniel 10:13, 21; Judas 9). Ta̱ Miguel ndákiʼinra tu̱ʼun ña̱ xáʼndachíñu Jehová ta kánitáʼanra xíʼin na̱ sáa̱-ini xíni Ndióxi̱. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ʼaní níʼira ki̱vi̱ yóʼo, ña̱ kúni̱ kachi “¿Ndáana íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo Ndióxi̱?” (Daniel 12:1; Apocalipsis 12:7).

 Ná kotoyó nda̱chun káʼa̱nyó ta̱ Jesús kúú ta̱ arcángel Miguel.

  •   Ta̱ Miguel kúú “ta̱ arcángel” (Judas 9). arcángel kúni̱ kachiña ta̱ “xáʼndachíñu nu̱ú na̱ ángel” ta u̱vi̱ kuití versículo va̱xiña nu̱ú Biblia. Ta nu̱ú u̱vi̱ saá versículo yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iinlá arcángel, ña̱yóʼo náʼa̱ña nu̱úyó ña̱ iinlá ángel kúú ta̱ kúúmií título yóʼo. Tá xa̱a̱ nda̱taku ta Jesús, iin versículo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ra káchiña “tasaá tátayó kixira chí ndiví ta kuniso̱ʼoyó ta̱chíra ña̱ kaʼndara chiñu, kuniso̱ʼoyó ta̱chíra ña̱ kúúra iin arcángel” (1 Tesalonicenses 4:16). Nu̱ú versículo yóʼo káʼa̱nña, ta̱ Jesús kúúra iin arcángel. Ña̱kán kúnda̱a̱-iniyó ta̱ Jesús kúúra ta̱ Miguel, ta̱ arcángel.

  •   Ta̱ Miguel xáʼndachíñura nu̱ú ku̱a̱ʼání na̱ ángel chí ndiví. “Ta̱ Miguel xíʼin na̱ ángel na̱ kítáʼan xíʼinra ka̱nitáʼanna xíʼin tí dragón”, á ta̱ Ndi̱va̱ʼa (Apocalipsis 12:7). Kúúmiíra iin chiñu káʼnu chí ndiví. Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ra ña̱ kúúra iin príncipe ta̱ ndáyáʼvi (Daniel 10:13, 21; 12:1). Xíʼin ña̱yóʼo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ xáʼndachíñura nu̱ú na̱ ángel na̱ íyo chí ndiví. Saátu káʼa̱n ta̱ David Aune ta̱ xíni̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ Nuevo Testamento xa̱ʼa̱ ta̱ Miguel.

     Biblia tá káʼa̱nña xa̱ʼa̱ inka ki̱vi̱ na̱ xáʼndachíñu nu̱ú na̱ ángel. Káchiña “tá ná kita tátayó Jesús chí ndiví ma̱ʼñú ñuʼu̱ ña̱ xíxi̱, ta kutáʼan na̱ ángel na̱ íyoní ndee̱ xíʼinra” (2 Tesalonicenses 1:7, 8; Mateo 16:27). Ta saátu, 1 Pedro 3:21, 22 káchiña ña̱ ta̱ Jesús “ku̱a̱ʼa̱nra chí ndiví ta na̱ ángel xíʼin nda̱a̱ ndáaka na̱ kúúmií ndee̱ ndíku̱nna ña̱ káʼa̱nra”. Va̱ása va̱ʼaví kooña tá níka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin Jesús ta̱ saátu xíʼin ta̱ Miguel ña̱ kaʼndachíñuna nu̱ú na̱ ángel chi sa̱a̱-inina kunitáʼanna. Ña̱ kúnda̱a̱-iniyó kúú ta̱ Jesús xíʼin ta̱ Miguel iin kúúvana.

  •   Ta̱ Miguel ndakundichira iin tiempo ña̱ ndíʼi̱ní-inina (Daniel 12:1). Nu̱ú libro ta̱ Daniel tá káʼa̱nña xa̱ʼa̱ “ña̱ ndakundichira” ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin rey ta̱ kíxáʼa keʼé iin chiñu ña̱ ndáyáʼviní (Daniel 11:2-4, 21). Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ naníra “tu̱ʼun Ndióxi̱” ta xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra “Rey nu̱ú na̱ xáʼndachíñu ña̱ kúúna rey” sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi na̱ sáa̱-ini xíni Ndióxi̱ ta kundaara na̱ ñuura (Apocalipsis 19:11-16). Ta keʼéraña tá ná “kixaa̱ tu̱ndóʼo ña̱ káʼnu. Nda̱a̱ tá ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ñuyǐví nda̱a̱ vitin ta̱ʼán koo táʼan ña̱yóʼo” (Mateo 24:21, 42).

a Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ kúúmií inka ki̱vi̱. Ta kúú ta̱ Jacob xi̱nanítura Israel, ta ta̱ Pedro xi̱nanítura Simón, ta ta̱ Tadeo xi̱nanítura Judas (Génesis 49:1, 2; Mateo 10:2, 3; Marcos 3:18; Hechos 1:13).