Ukuya kwe vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Cinamwanga
 • Mu Paramaribo, ku Suriname—Wakulanzyanya nu muntu ivya mu Baibolo ukuwomvya e broshuwa ya Ilyasi Ilizima Lino e Leza Akutunena!

  Ilyasi Ifupi—Pa nsi ya Suriname

  • Awantu wonsinye wano wawamo—540,000

  • Wakawizya wano wakasambilizya awantu Baibolo wawa—2,982

  • Amawungwe—55

  • Awantu wano cila Nte afwile ukuwizizya—181

 • Mu Rovinj ku Croatia—Wakulanda nu muntu pa Wufumu wa kwe Leza

  Ilyasi Ifupi—Pa nsi ya Croatia

  • 4,240,000​—Awantu wonsinye wano wawamo

  • 5,335​—Wakawizya wano wakasambilizya awantu Baibolo

  • 64​—Amawungwe

  • Awantu wano 795 cila Nte afwile ukuwizizya

 • Mu Bokong, ku Lesotho—Wakupa awantu e magazine ya Ulupungu lwa kwa Kalinda

  Ilyasi Ifupi—Pa nsi ya Lesotho

  • 2,135,000​—Awantu wonsinye wano wawamo

  • 4,019​—Wakawizya wano wakasambilizya awantu Baibolo

  • 89​—Amawungwe

  • Awantu wano 531cila Nte afwile ukuwizizya

 • Mu Tallinn, ku Estonia—Wakuwazya iwaliko ukufuma mwe Baibolo

  Ilyasi Ifupi—Pa nsi ya Estonia

  • 1,315,944​—Awantu wonsinye wano wawamo

  • 4,065​—Wakawizya wano wakasambilizya awantu Baibolo

  • 55​—Amawungwe

  • Awantu wano 324 cila Nte afwile ukuwizizya

IYULANI

“Nilandwe zima lyo-o ilya Wufumu wamwiyulu liliwalandwa munsi yonsi.”—Mateyu 24:14.

IYALANI

“Nilandwe zima lyo-o ilya Wufumu wamwiyulu liliwalandwa munsi yonsi.”—Mateyu 24:14.

“Nilandwe zima lyo-o ilya Wufumu wamwiyulu liliwalandwa munsi yonsi.”—Mateyu 24:14.

Uzye Swe Nte Zyakwe Yehova Swewaweni?

Nanti acakuti twafuma muncende impusane swinya twawa nimvwango imvule, tukawomba iciliconga. Mwevyonsi vino tukacita tukalonda ukucindika e Yehova, Leza e Kelewula wa vintu vyonsi. Tukakwelezya namaka yonsi ukukolanya imiwele ye Yesu Klistu swinya tukayivwa icilumba pakwitwa ukuti Awina Klistu. Cilamuntu akawombesya ukwavwilizya awantu ukusamblilia Baibolo napa Wufumu we Leza. Pano tukacita uwunte nukulanda pa lwakwe Yehova Leza nu Wufumu wakwe, twamanyikwa ukuti swe Nte Zyakwe Yehova.

Vwambilizya pe saiti witu. Wazya Baibolo pa Intaneti. Sambilila ivivule pe sweswe na vino twazumila mwenemo.

 

Lembesya Ukusambilila Baibolo Uwiila

Sambilila Baibolo uwiila pa mpindi nincende yino yikuyine.

Amavidyo ya Wina Klistu

Amavidyo ya pa Intaneti yano yakaomya isuwilo mwe Leza.

Ukulongana kwa Nte zya kwe Yehova

Vwambani kuno Inte zya kwe Yehova wakalonganila navino wakalongana.

Amabuku yano yakuzanwa

Lola ivipya na vino vikuzanwa mwenemo.

Tambani Amavidyo mu Muvwango wa Ciwulu

Sambililani Baibolo ukuwomvya amavidyo yaciwulu