Ukuya kwe vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Icizusyo ca Mfwa ya kwe Yesu

Tukumwita Mukwai!

Pano Yesu atani afwe, wanenile awasambilizi wakwe ukuti wakwizucizya imfwa yakwe. Watili:

“Muwacita wonye wo-o ku kunjizucizya.”—Luka 22:19.

Tulitemwa sana ukumilola ku kwizucizya imfwa ya kwe Yesu Klistu. Umwaka wo-o tuliwakwizucizya pe Cisano, pa April 19.

Zanani Icifulo Kupipi na Kuno Mwikalila