Ukuya kwe vino vilimo

Lembesya Ukusambilila Baibolo Uwiila

Sambilila Baibolo uwiila pa mpindi nincende yino yikuyine.

Ukulongana kwa Nte zya kwe Yehova

Vwambani kuno Inte zya kwe Yehova wakalonganila navino wakalongana.

E Lipoti ya Mwaka iya Nte zya kwe Yehova Insi Yonsi mu 2017

Lolani vino vyacitisile mu mulimo wa kuwizya insi yonsinye uwa Nte zya kwe Yehova ukufuma mu September 2016 ukufika mu August 2017.

Ilyasi Ifupi—Ukuzinguluka Insi Yonsinye

  • Insi muno mwawa Inte zya kwe Yehova—239

  • Inte zya kwe Yehova wali—8,201,545

  • Amasambililo ye Baibolo—9,499,933

  • Wano wazanilwe ku Cizusyo ca Mfwa yakwe Klistu—19,950,019

  • Amawungwe yali—115,416