Ukuya kwe vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Indwimbo Zyawina Klistu.

Pa-a apano ungakopolola indwimbo izya Wina Klistu izyakwivwa zino wakaonvya pakulumbanya nu kupepa e Yehova Leza. Indwimbonye zyo-o kwawa zyo wimbila, nazyo walizyavye ivilimba.