Ukuya kwe vino vilimo

Ukuya kuno walanjizizye vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

 ICIPYA 2

Mwawa ni Cisinka

Mwawa ni Cisinka

“Acaleka, kusikwezya umuntu ukupawunkanya, cino Leza wasanzya.”—Mateyu 19:6

E Yehova akatusunda ukuti: “Mutize muwakonona ilayano ilyakusuwilwa kwe wawakwinu.” (Malakayi 2:16) Acino ukuwa ni cisinka kwacindama nkaninye mwi twala linu. Cino twalandila wo-o amuno ndi musakuwa ni cisinka mutanga musuwilane. Ndi mwasuwilana, mwi twala linu muliwa ulukundo lutupunye, icakuti mulisowa napakulyata.

Akanonzi, mu ma twala wucisinka wukuya wukusila. Lelo kulikweneko ivintu viwili vino vingamyavwa ukusunjilila itwala linu.

 1 MWALOLA UKUTI ITWALA LINU LYACINDAMA NKANINYE

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Mwamanya ukusola cino ciyine.” (Wafilipi 1:10) Itwala linu lyacindama nkaninye. Alino muzipizile ukuwika pankolelo.

E Yehova akalonda mwawika amano yinu yonsi kwe wakwinu nu ‘kusecelela’ ponga. (Ekawizya 9:9) Asilonda mwalecelezya e wakwinu. Lelo akalonda ukuti mwacitilana ivizima. (1 Wakorinte 10:24) E wakwinu afwile awakwivwa ukuti mwamukunda swinya mwamuwikako amano.

IVYAKUCIITA:

  • Mwawelezya ukwizizya ponga nu lupwa. Ndi mukucita wo-o, lyo mukulanjizya kuno mwawika amano yonsinye kwe wakwinu.

  • Lyonsinye muwakwizuka kuno mwatwala

 2 SUNJILILANI UMWEZO WINU

VINO BAIBOLO IKALANDA: “Wensinye wino akulolecesya umwanaci nu kumukumbwa lyo acisile nawe kali uwucende mu mwezo wakwe.” (Mateyu 5:28) Acino wino watwala ndi watwalilila ukwelenganya ukucita uwuzelele, lyo asi ni cisinka kwe wakwakwe.

E Yehova akatunena ukuti ‘sunganga amelenganyo yako,’ nanti umwezo wako. (Imilumbe 4:23; Jeremiya 17:9) Uzye mungacita wuli wo wo? Mufwile ukucinjilila aminso yinu. (Mateyu 5:29, 30) E Job awili icakulolelako icizima. Walafile umulapo naminso yakwe. Wo-o umulapo walinji awakukanalola umukazyana nu kumukumbwa. (Job 31:1) Acino mutakwelezya ukutamba ivyamisiku. Swinya mutakwelezya ukukunda umuntu wino asawe wakwinu.

IVYAKUCIITA:

  • Mwalanjizya wanji kuno mwayipa kwe wakwinu

  • Mwalangulucila e wakwinu. Ndi mwamanya kuno e wakwinu asikunda vino mukakwizya nawano asawonsi nanti awanaci wawuyo, lekani