Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Mbompine mí Mbǒŋ Yehova

Jóki a nóoŋti a jáasi ndogamène. Hěye hǒm ndogamène di bǎntiŋ wèe.

A tóoŋ elimbi letâ hǒk

Jée é tóma a té jáási ndogamène è?

Mbǒŋ Yehova é kê ndogamène ŋgén ébá a ténteŋ woki ayoo hêki. (Hébreux 10:24, 25) A té di ndogamène, di huuíŋ ni ɓal seiŋ, si jókwá jǒm di Bibel é howéé ni ná sí bón nè mô abǒliŋ a té jáasi loŋgè.

A jáasi ndogamène ndéma ɓal o yéeni ayoo how diam, náa a ndáw sukul. Ndogamène é botiéé é máaka ni muengé ni nkâa.

Wée bón yá Mbǒŋ Yehova bá bón wa shá a té jáasi ndogamène. Si yé ɓal o seiŋ. Opolo diá sé o tína ŋgáa. Bá tómsia pǎn moony.