Wer e vu a bdi jee jee jee a làa bli jee jee, geewà a wer yu a yuu mosír. E ntombi, wer kòng a ku’si Jehova, Nyu embe Bible chi a Nweh chi e Bo buu wehweh. Wer gèe yer wehweh a gèe buu àmbò Jisòs Kráis á ba nè na nyor eneh o keh wer eneh Christen. Nweh wehweh e a mu wer ke lor nfe a nfe wehweh a ja bèe teh o yeh’ni àmbò Bible ba Kfu Nyu. Njo wer teh njinsa, ker chi sung àmbò Nyu Jehova a mbu o ring wer àmbò Ngàa teh njinsa nè Jehova.

Fieh buu chi yu mbe yer di intanet. Bè Bible embe intanet. Yeh’ni gor àmbò wer ba mmir mbyemi.