Gikan kami sang lahi-lahi na mga tribo hasta tiniyaban, pero gakahiusa sang isa ka tumong. Labaw pa si-an, gusto nami pasidunggan si Jehova, yang Diyos ng Bibliya hasta yang Maghihinang ng tanan butang. Ihimo nami yang kanami pinakamadayaw para mahaod siJesu-Kristo tapos garbo nami na itawag kami na mga Kristohanon. Yang kada isa kanami gahatag ng panahon na motabang sang mga otaw para matigam bahin sang Bibliya hasta sang Gingharian ng Diyos. Tungod kay kami gaSaksi o gaestorya bahin kang Jehova na Diyos hasta ng kanaanGingharian, yakila kami na Mga Saksi ni Jehova.

Susiha yang kanami site. Basaha yang Bibliya online Pagsusi ng dugang bahin kanami hasta sang kanami tinuohan.