Nalpo kami si ginasgasot ay puli ya nanduduma ay pangalkali, ngem man-es-esa kami si panggep. Di kapapatgan ay panggepmi et ta maidaydayawmi si Jehova, di Diyos di Bibliya ya di Namarsua sin am-amin ay banbanag. Amagenmi amin ay kabaelanmi ay mangtadon en Jesu Kristo ya it-ekmi ay maawagan kami ay Kristiyano. Kanayon ay tultulonganmi dadin ipogaw ay mangammo maipanggep si Bibliya ya din Turay di Diyos. Gapo ta saksaksianmi si Jehova ay Diyos ya din Turayna, makwani ay dakami dadin Saksi en Jehova.

Ilaem di Web site-mi. Basaenyo di Bibliya online. Ammuem di ad-ado pay maipanggep en dakami ya dadin patpatienmi.