Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

'Di mayat ay damag ay maipanggep sin panturayan di Diyos et maikasaba sin kailiili isnan daga ta say dengngen di amin ay ipogaw, et pag dumateng din panpatinggaan di lubong.'—Mateo 24:14.

Dadin Saksi en Jehova—Sino Kami?

Nalpo kami si ginasgasot ay puli ya nanduduma ay pangalkali, ngem man-es-esa kami si panggep. Di kapapatgan ay panggepmi et ta maidaydayawmi si Jehova, di Diyos di Bibliya ya di Namarsua sin am-amin ay banbanag. Amagenmi amin ay kabaelanmi ay mangtadon en Jesu Kristo ya it-ekmi ay maawagan kami ay Kristiyano. Kanayon ay tultulonganmi dadin ipogaw ay mangammo maipanggep si Bibliya ya din Turay di Diyos. Gapo ta saksaksianmi si Jehova ay Diyos ya din Turayna, makwani ay dakami dadin Saksi en Jehova.

Ilaem di Web site-mi. Basaenyo di Bibliya online. Ammuem di ad-ado pay maipanggep en dakami ya dadin patpatienmi.

Manpa-iyadalka si Bibliya

Manpa-iyadalka si Bibliya ay maga di bayadam sin oras ya lugar ay laydem.

Video ay Mangpapigsa si Pammati

Online ay video ay mangpapigsa si pammati en Apo Diyos.

Gimong Dadin Saksi en Jehova

Ammuem no into di pan-gigimonganmi ya kas-ano kami ay mandaydayaw.

Mairekomenda ay Publikasyon

Ilaem dadin kabaruan ay naipeey ya mairekomenda ay publikasyon.

Manbuya si Sign-Language ay Video

Man-adal si Bibliya ay usaren di sign-language video.