Skip to content

जेहोवाचे साक्षी

कोंकणी (देवनागरी)

"ही सर्ग-राज्याची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक परगट जातली."—मातेव 24:14.

जेहोवाचे साक्षी—आमी कोण?

आमी वेग-वेगळ्या देशाचे आनी भाशेचे लोक आसुनूय, आमचे उद्देश एक-सारके आसात आनी ताका लागून आमच्या मदें एकवट आसा. ह्या एकवटाचो एक मुखेल कारण म्हटल्यार, आमचो देव आनी सगळ्या वसतूंचो रचणार जेहोवाक, आमी मान दितात. जेजू ख्रिस्ताच्या उधारणा प्रमाणें चलूंक आमी प्रयत्न करतात आनी क्रिस्तांव म्हूण आमची वळख दिवंक आमी खुशी जातात. आमच्या मदलो दर एकलो, आपलो वेळ काडून लोकांक बायबल आनी देवाच्या राज्या विशीं शिकूंक मदत करतात. आमी, जेहोवा देव आनी ताचें राज, ह्या विशीं साक्ष दितात वा सांगतात ताका लागून आमकां जेहोवाचे साक्षी म्हणटात.

आमचे सायटीर चड माहिती पळयात. हाचेर 50 आनी अधिक भाशानीं बायबल वाचात. आमच्या विशीं आनी आमी कितें मानतात तें जाणां जायात.

 

बायबल शिकूंक विनंती करात

बायबलांतली शिकवण तुमी जाय त्या वेळार आनी जाग्यार फुंकट शिकूंक जाता.

ऑनलाइन विडियो

देवाचेर भावार्थ वाडोवंक ऑनलाइन विडियो.

जेहोवाच्या साक्षांच्या सभेंत जातात त्यो मिटींग

आमी खंय मेळटात आनी देवाची भक्‍ती कशे तरेन करतात तें जाणां जायात.

सगळीं प्रकाशनां

सगळ्या प्रकाशनां बरोबर नवें कितें आयलां तें पळयात.

साइन लँग्वेज विडियो पळयात

साइन लँगवेज विडियो वापरून बायबल शिकात.