Hamlogan sauwo bhásá aur kul meñ se áilá, tabbo hamlogan ekaṯṯhá haili ekke ḏheṟ nisáná duwárá. Hamlogan Yehowa ke ádar mángilá kare, u Parmeswar Bybel ke aur sab cij ke Racnewálá. Hamlogan bahut kausis karilá Jisu Krist ke dekhá-dekhi kare ke aur hamlogan ghamanḏ haili Isái boláwal jai ke. Hamlogan hardam ṯem banái ke insán loganke madad deilá Bybel aur Parmeswar ke Ráj ke báre meñ sikhe ke. Kyuki hamlogan gawáhi deilá, kito bát karilá Yehowa Parmeswar aur okar Ráj ke báre meñ, hamlogan Yehowa ke Gawáhi logan khát pahicánal jáilá.

Istamál kar hamloganke site. Bybel online paṟh. Hamlogan aur hamloganke dharam ke báre meñ aur sikh.